2024-nji ýylda Hazaryň üsti bilen uzaýan halkara ulag ugry boýunça 4 mln tonnalyk ýüküň daşalmagy meýilleşdirilýär

29.01.2024

Ankarada «Hazaryň üsti bilen halkara ulag ugry» halkara assosiasiýasynyň umumy ýygnagynyň we iş toparynyň maslahatynyň geçirilendigini «Gazagystan demir ýollary» habar berýär. Umumy mejlisiň ýygnagynda 25 gatnaşyjynyň (ulag we logistika pudagyndaky iň uly halkara we sebit guramalary) biragyzdan kabul eden karary esasynda «Gazagystan demir ýollary» paýdarlar jemgyýetiniň başlygy ýene-de «Hazaryň üsti bilen halkara ulag ugry» halkara assosiasiýasynyň dolandyryş geňeşiniň başlygy wezipesine saýlandy. Mundan başga-da, maliýe guramalarynyň ýolbaşçylarynyň (Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Bütindünýa banky), «DTC Global» multimodal sanly platformanyň wekilleriniň, Gazagystandan we Türkiýeden ýük ugradyjylarynyň gatnaşmagynda «Hazaryň üsti bilen halkara ulag ugry: tendler, çakylyklar we geljegiň mümkinçilikleri» atly tegelek stol geçirildi. «Gazagystan demir ýollary» tarapyndan berilýän habarda 2023-nji ýylda Hazaryň üsti bilen halkara ulag ugry boýunça 2,7 million tonnadan gowrak ýüküň daşalandygy, munuň bolsa 2022-nji ýyldakydan 86% köpdügi aýdylýar. Geljegi uly meýilnama 2024-nji ýyl üçin takmynan 4 million tonnalyk ýüküň daşalmagyny özünde jemleýär.