Hytaýda uçarmansyz senagat başlaýar

29.01.2024

Ýurduň iň uly senagat merkezlerinden biri bolan Guangdun welaýatyndaky Şençen şäheridir. Geçen ýyl metropolda 77 sany uçarmansyz täze howa ulaglary açyldy, olar 600 müňden gowrak uçuşy amala aşyrdy. 1-nji fewraldan başlap Şençen şäherinde pudagyň ösüşini kesgitleýän täze düzgünler güýje girer. Elektrik dik uçuş we gonuş (eVTOL) uçarlaryny ulanmaga üns berýärler. Täze döredilen uçarmansyz howa ulaglarynyň biri, dünýäde ilkinji howa ukyplylygy şahadatnamasyny alyp, ýanwar aýynyň başynda şäherde üstünlikli synag edildi. Siçuan welaýatynyň Beýçuan-Çiang awtonom okrugynda uçarmansyz uçarlary üçin synag merkezi döredildi. Ýurduň köp welaýatlaryndan kompaniýalar bu ýere gelýär. Hünärmenler bu etrapdaky daglyk ýerleriň täze uçarmansyz uçarlary barlamak üçin amatlydygyny bellediler. Hünärmenleriň pikirine görä, 2025-nji ýyla çenli Hytaýda senagatyň göwrümi 5 trillion ýuana ýeter.