Bilermenler 2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglary bazarynyň görkezijileriniň peselmeginiň sebäbini düşündirdiler

29.01.2024

2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglary bazarynyň derejesi sözüň doly manysynda 0,4% aşak düşdi we 448,658 million ýewro barabar boldy. Bu barada «Transport Intelligence (TI)» tarapyndan hödürlenen maglumatlarda aýdylýar. 2023-nji ýylyň jemi boýunça Ýewropanyň içerki awtomobil ýük ulaglary bazarynyň serişde dolanyşygy 310,099 million ýewro, halkara ýük ulag bazarynyňky bolsa 138,559 million ýewro hasaplanyldy. Bilermenler Ýewropanyň ýol ulaglary bazarynyň hakyky sarp edijileriň girdejileriniň azalmagy, kyn maliýe şertleri we daşarky islegiň gowşaklygy ýaly şertlere täsir edendigini belleýärler. Ýewropada daşalýan ýükleriň mukdary azaldy we bu bazara ýaramaz täsirini ýetirdi. Ýewropaly ýük daşaýjylar floty abatlamak üçin çykdajylaryň 4,5%, tölegleriň we ýük awtoulaglarynyň salgytlarynyň 4%, maliýe we ätiýaçlandyryş çykdajylarynyň 4,3%, umumy çykdajylaryň 6,9% ýokarlanandygyndan şikaýat edýärler. Şu ýylky býudjetlerde ulag kompaniýalary Germaniýada tölegleriň köpelmegi bilen baglanyşykly goşmaça çykdajylary hasaba alýarlar: ýük awtoulaglary bir tonna CO₂ üçin takmynan 200 ýewro tölemeli bolarlar. Bir tarapdan ulag we logistika hyzmatlary üçin Ýewropa bazarynyň ösüşi hasaba alnan ýük awtoulaglarynyň sanynyň köpelmegi bilen höweslendirilýär. Beýleki tarapdan bolsa ulag kompaniýalary işgärleriň ýetmezçiligini başdan geçirýärler. Halkara ýol ulaglary bileleşiginiň (IRU) habaryna görä, 2023-nji ýylda bar bolan sürüjileriň 7 %-lik boş orunlary heniz hem doldurylmady. «Transport Intelligence» Ýewropanyň ýol ýük bazarynyň 2024-nji ýylda 1,7% ösüp, 456.085 million ýewro ýetjekdigini çaklaýar. Hünärmenleriň pikiriçe, bu pudak päsgelçilikleri ýeňip geçer we içerki (313,474 million ýewro) we halkara bazary (142,611 million ýewro) boýunça rekord görkezijä eýelik eder. Muňa garamazdan, IRU doldurylmadyk sürüjilik boş ýerleriniň derejesiniň 11 göterime çenli ýokarlanmagyna garaşýar. Ýewropanyň halkara ýük bazarynyň ýakyn 5 ýylda içerki hyzmatlardan has çalt ösmegine garaşylýar.