ICANN70 statistika

20.04.2021

ICANN70 wirtual jemgyýetçilik forumy. Oňa 157 ýurtdan we sebitlerden 1700-den gowrak adam gatnaşdy.

ICANN70 statistika

Aşakda sebitler boýunça bölünen käbir deslapky maglumatlar:
• Afrika – 10%
• Aziýa, Awstraliýa we Ýuwaş umman adalary – 22%
• Ýewropa – 24%
• Latyn Amerika we Karibalar – 10%
• Demirgazyk Amerika – 34%

Has giňişleýin ICANN70 statistiki maglumatlary öz içine alýan hasabaty bilen birnäçe hepdäniň içinde doly tanyşyp bilersiňiz.
Açyk konferensiýalary geçirmegiň esaslary
ICANN Geňeşi, wirtual köpçülikleýin ýygnaklaryň netijeliligi, ýygnaklarda jemgyýetçilik işini goldamagyň has gowy usullary we ICANN-yň ýüzbe-ýüz duşuşmak strategiýasyna girizilmeli beýleki taraplar barada jemgyýetçilik tekliplerini gözleýär. ICANN goldaw guramalary we maslahat komitetleri bilen köpçülikleýin ýygnaklary meýilleşdirmek boýunça görkezmeleri işläp düzmek üçin işjeň işleýär. Bu resminama, wirtual we ýüzbe-ýüz köpçülikleýin ýygnaklary meýilleşdirmek üçin ICANN bilen işleýän bellenen wekiller tarapyndan jemgyýetiň adyndan kabul edilen kararlar üçin yzygiderliligi, aç-açanlygy we jogapkärçiligi ösdürmäge kömek eder diýip umyt edýäris.