Habarlar

12.07.2024

Ahal we Lebap welaýatlarynyň gallaçylary zähmet ýeňşini gazandylar

Ahal we Lebap welaýatlarynyň gallaçylary zähmet ýeňşini gazandylar

12.07.2024

Gümrük edaralaryna harytlar barada deslapky maglumaty bermek mümkinçiligi döredildi

Gümrük edaralaryna harytlar barada deslapky maglumaty bermek mümkinçiligi döredildi

12.07.2024

Türkmenistan WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisine gatnaşýar

Türkmenistan WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisine gatnaşýar

12.07.2024

Türkmenistan we ÝB ulag hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de güýçlendirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistan we ÝB ulag hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de güýçlendirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

11.07.2024

Türkmenistan saglyk maglumat ulgamlaryny sanlaşdyrmak boýunça geçirilen okuwa wekilçilik edýär

Türkmenistan saglyk maglumat ulgamlaryny sanlaşdyrmak boýunça geçirilen okuwa wekilçilik edýär

11.07.2024

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar Türkmenistanyň Mejlisiniň saýlanan deputatlaryny yglan etdi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar Türkmenistanyň Mejlisiniň saýlanan deputatlaryny yglan etdi

10.07.2024

Aşgabatda metbugat gulluklaryny döretmek we guramak boýunça ÝHHG-niň seminary geçirilýär

Aşgabatda metbugat gulluklaryny döretmek we guramak boýunça ÝHHG-niň seminary geçirilýär

10.07.2024

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri jemlendi

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri jemlendi

09.07.2024

Türkmenistanda 1 million 200 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly alyndy

Türkmenistanda 1 million 200 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly alyndy

09.07.2024

Serhetsiz logistika: Aşgabatda Hytaý bilen ýük daşamak pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Serhetsiz logistika: Aşgabatda Hytaý bilen ýük daşamak pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

08.07.2024

BMG-niň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary tamamlandy

BMG-niň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary tamamlandy

08.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň täze Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň täze Premýer-ministrini gutlady

08.07.2024

Birža söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 85 million 547 müň dollaryndan gowrak boldy

Birža söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 85 million 547 müň dollaryndan gowrak boldy

07.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Magtymguly Pyragynyň Astanadaky ýadygärliginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Magtymguly Pyragynyň Astanadaky ýadygärliginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy

07.07.2024

7-nji iýulda Aşgabatda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

7-nji iýulda Aşgabatda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

07.07.2024

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň täze Prezidentine gutlag hatyny iberdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranyň täze Prezidentine gutlag hatyny iberdi

07.07.2024

Serdar Berdimuhamedow Masud Pezeşkiany Eýranyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Masud Pezeşkiany Eýranyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy bilen gutlady

06.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

06.07.2024

BMG-niň Baş sekretary sapar bilen Türkmenistana geldi

BMG-niň Baş sekretary sapar bilen Türkmenistana geldi

06.07.2024

Döwlet ylmy-tehniki maksatnamalary işläp taýýarlamagyň, ýerine ýetirmegiň we maliýeleşdirmegiň Tertibi tassyklandy

Döwlet ylmy-tehniki maksatnamalary işläp taýýarlamagyň, ýerine ýetirmegiň we maliýeleşdirmegiň Tertibi tassyklandy

05.07.2024

Türkmenistan «Merkezi Aziýa — Ýaponiýa» işewürler dialogynyň ikinji duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistan «Merkezi Aziýa — Ýaponiýa» işewürler dialogynyň ikinji duşuşygyna gatnaşdy

05.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinde çykyş etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinde çykyş etdi

05.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gazagystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gazagystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

04.07.2024

WIPO ýolbaşçylarynyň Türkmenistana saparyny guramak meýilleşdirilýär

WIPO ýolbaşçylarynyň Türkmenistana saparyny guramak meýilleşdirilýär

04.07.2024

Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky täze şertnama: «SWAP» boýunça Yragyň gaz üpjünçiligi

Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky täze şertnama: «SWAP» boýunça Yragyň gaz üpjünçiligi

04.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady

04.07.2024

Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy

Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy

03.07.2024

Buharestde Türkmenistan Mejlisiniň wekilleriniň we ÝHHG-niň Prezidentiniň ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi

Buharestde Türkmenistan Mejlisiniň wekilleriniň we ÝHHG-niň Prezidentiniň ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi

03.07.2024

«Arkadag» ýyldyzynyň degişli güwanamasy Türkmen döwlet uniwersitetine gowşuryldy

«Arkadag» ýyldyzynyň degişli güwanamasy Türkmen döwlet uniwersitetine gowşuryldy

03.07.2024

Serdar Berdimuhamedow Aleksandr Lukaşenkony Belarus Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Aleksandr Lukaşenkony Belarus Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

03.07.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär

02.07.2024

Türkmenistanda Nikaragua Respublikasynyň täze ilçisi işe başlaýar

Türkmenistanda Nikaragua Respublikasynyň täze ilçisi işe başlaýar

02.07.2024

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna hil ulgamynyň laýyklyk güwänamasy berildi

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna hil ulgamynyň laýyklyk güwänamasy berildi

02.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

02.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Kanadanyň General-gubernatoryny ýurduň milli baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Kanadanyň General-gubernatoryny ýurduň milli baýramy bilen gutlady

01.07.2024

Aşgabadyň Büzmeýin etrabynda ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si açyldy

Aşgabadyň Büzmeýin etrabynda ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si açyldy

01.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri bilen Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmen halkynyň Milli Lideri bilen Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

01.07.2024

Türkmenistanda iýuldan Bakuwda geçiriljek «COP29» maslahatyna ulgamlaýyn esasda taýýarlyk başlanar

Türkmenistanda iýuldan Bakuwda geçiriljek «COP29» maslahatyna ulgamlaýyn esasda taýýarlyk başlanar

01.07.2024

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik

30.06.2024

Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň arasyndaky hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň arasyndaky hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

30.06.2024

BMG-nyň Baş sekretary Türkmenistanda saparda bolar

BMG-nyň Baş sekretary Türkmenistanda saparda bolar

30.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy täze gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy täze gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy

30.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

29.06.2024

Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawy artdyrylýar

Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawy artdyrylýar

29.06.2024

«Türkmenpoçta»-dan ýükleri ibermek we almak boýunça hyzmatlar: çalt we ygtybarly

«Türkmenpoçta»-dan ýükleri ibermek we almak boýunça hyzmatlar: çalt we ygtybarly

29.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň ýaşaýjylaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň ýaşaýjylaryny gutlady

29.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

28.06.2024

Magtymgulynyň Ankaradaky ýadygärligine gül desseleri goýuldy

Magtymgulynyň Ankaradaky ýadygärligine gül desseleri goýuldy

28.06.2024

Tähranda Hazar deňzi meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň sekizinji mejlisi geçirildi

Tähranda Hazar deňzi meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň sekizinji mejlisi geçirildi

28.06.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow «Kawasaki» ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow «Kawasaki» ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

28.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo» koreý kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo» koreý kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

27.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen gutlady

27.06.2024

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy

27.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň milli goranmak ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň milli goranmak ministrini kabul etdi

26.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministrini kabul etdi

26.06.2024

«Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri» işewürlik maslahaty

«Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri» işewürlik maslahaty

26.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri bilen duşuşdy

26.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

25.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

25.06.2024

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara

25.06.2024

Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen bagly meselelere seredildi

Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen bagly meselelere seredildi

25.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň işi bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň işi bilen tanyşdy

24.06.2024

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

24.06.2024

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

24.06.2024

«Halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahat geçirildi

«Halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahat geçirildi

24.06.2024

Türkmen wekiliýeti GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

23.06.2024

BMGÖM Türkmenistanda ýaşlar bilen gatnaşygy giňeldýär

BMGÖM Türkmenistanda ýaşlar bilen gatnaşygy giňeldýär

23.06.2024

Hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri: Aşgabat «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatyny geçirmäge taýýarlanýar

Hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri: Aşgabat «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatyny geçirmäge taýýarlanýar

23.06.2024

BMGÖM we Türkmenistan döwlet bilim ulgamyny pugtalandyrmak boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

BMGÖM we Türkmenistan döwlet bilim ulgamyny pugtalandyrmak boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

23.06.2024

Pragada türkmen-çeh syýasy geňeşmeleri geçirildi

Pragada türkmen-çeh syýasy geňeşmeleri geçirildi

22.06.2024

“Magtymguly” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de maslahat çäresi geçirildi.

“Magtymguly” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de maslahat çäresi geçirildi.

22.06.2024

Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy

Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy

22.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

21.06.2024

Türkmenistanda Bolgariýanyň täze ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Bolgariýanyň täze ilçisi işe başlady

21.06.2024

Gazagystanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky täze ilçisini wezipä belledi

Gazagystanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky täze ilçisini wezipä belledi

21.06.2024

Türkmenistanyň Mejlisinde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokary palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisinde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokary palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi

21.06.2024

Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda söwda we maýa goýum pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda söwda we maýa goýum pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

20.06.2024

Russiýa Peterburgdan hem-de Nowosibirskden Türkmenistana awiagatnawlary işe girizmegi teklip edýär

Russiýa Peterburgdan hem-de Nowosibirskden Türkmenistana awiagatnawlary işe girizmegi teklip edýär

20.06.2024

«Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

20.06.2024

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy

19.06.2024

Ösüşiň täze belentliklerine tarap

Ösüşiň täze belentliklerine tarap

19.06.2024

Arkadag şäherinde Gurban baýramynyň ikinji güni uly dabaralara beslendi

Arkadag şäherinde Gurban baýramynyň ikinji güni uly dabaralara beslendi

19.06.2024

2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

2024-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

19.06.2024

Balkan welaýatynyň ilatyna täze ýolagçy awtobuslarynyň 200-si hyzmat eder

Balkan welaýatynyň ilatyna täze ýolagçy awtobuslarynyň 200-si hyzmat eder

18.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

18.06.2024

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

18.06.2024

Daşoguzdaky tapyndylar Arkadag şäheriniň muzeýine geçirler

Daşoguzdaky tapyndylar Arkadag şäheriniň muzeýine geçirler

17.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Günorta Afrika Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Günorta Afrika Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

17.06.2024

Türkmenistanda Gurban baýramy bellenýär

Türkmenistanda Gurban baýramy bellenýär

17.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaфniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaфniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

16.06.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

16.06.2024

Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär

Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär

16.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

15.06.2024

Türkmenistan «Hytaý — Ýewraziýa EKSPO» halkara sergisine gatnaşmaga taýýarlanýar

Türkmenistan «Hytaý — Ýewraziýa EKSPO» halkara sergisine gatnaşmaga taýýarlanýar

15.06.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi maglumat geçirijiligi 4G-den 10 esse ýokary bolan 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi maglumat geçirijiligi 4G-den 10 esse ýokary bolan 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

15.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi

14.06.2024

Aşgabatda türkmen-rus parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Aşgabatda türkmen-rus parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

14.06.2024

Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady

Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady

14.06.2024

Türkmen ilçisi Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmen ilçisi Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

14.06.2024

AŞTU täze “Smart Goldaw” hyzmatyny işe girizdi

AŞTU täze “Smart Goldaw” hyzmatyny işe girizdi

13.06.2024

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde geçen ylmy forum dürli ýurtlaryň alymlaryny bir ýere jemledi

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde geçen ylmy forum dürli ýurtlaryň alymlaryny bir ýere jemledi

13.06.2024

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde geçirilen halkara foruma gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde geçirilen halkara foruma gatnaşdy

13.06.2024

Türkmenistanda Awstraliýa Arkalaşygynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Awstraliýa Arkalaşygynyň ilçisi işe başlady

13.06.2024

Pakistanyň Aşgabatdaky ilçisi Türkmenistanyň Mejlisinde kabul edildi

Pakistanyň Aşgabatdaky ilçisi Türkmenistanyň Mejlisinde kabul edildi

12.06.2024

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine

12.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

12.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

11.06.2024

ŞU ÝYLYŇ BÄŞ AÝYNDA «TÜRKMENHOWAÝOLLARY» AGENTLIGI BOÝUNÇA 153 GÖTERIM ÖSÜŞ GAZANYLDY

ŞU ÝYLYŇ BÄŞ AÝYNDA «TÜRKMENHOWAÝOLLARY» AGENTLIGI BOÝUNÇA 153 GÖTERIM ÖSÜŞ GAZANYLDY

11.06.2024

Aşgabatda türkmen-koreý ýokary derejedäki gepleşikler başlandy

Aşgabatda türkmen-koreý ýokary derejedäki gepleşikler başlandy

11.06.2024

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi»: Aşgabatda halkara forum geçirilýär

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi»: Aşgabatda halkara forum geçirilýär

10.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

10.06.2024

Onuň Alyhezreti, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistana döwlet sapary

Onuň Alyhezreti, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistana döwlet sapary

10.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde guruljak lukmançylyk klasteriniň düzümleriniň taslamalary bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde guruljak lukmançylyk klasteriniň düzümleriniň taslamalary bilen tanyşdy

10.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

09.06.2024

Türkmenistanda ýurda getirilýän harytlar barada öňünden elektron görnüşinde habar bermek mümkinçiligi döredildi

Türkmenistanda ýurda getirilýän harytlar barada öňünden elektron görnüşinde habar bermek mümkinçiligi döredildi

09.06.2024

Milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlendi

Milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlendi

09.06.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

08.06.2024

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda saparda bolar

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda saparda bolar

08.06.2024

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

08.06.2024

Albaniýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hat ýollady

Albaniýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hat ýollady

07.06.2024

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi

07.06.2024

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

07.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

06.06.2024

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň täze neşiri çapdan çykdy

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň täze neşiri çapdan çykdy

06.06.2024

Tebigaty goramak boýunça halkara tagallalary birleşdirip

Tebigaty goramak boýunça halkara tagallalary birleşdirip

06.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

06.06.2024

Aşgabatda TESC 2024 halkara maslahaty öz işine başlady

Aşgabatda TESC 2024 halkara maslahaty öz işine başlady

05.06.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýolbaşçylary GDA agza ýurtlaryň aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň administrasiýalarynyň ýolbaşçylar geňeşiniň 60-njy maslahatyna gatnaşdylar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýolbaşçylary GDA agza ýurtlaryň aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň administrasiýalarynyň ýolbaşçylar geňeşiniň 60-njy maslahatyna gatnaşdylar

05.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

05.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni bilen gutlady

05.06.2024

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine

04.06.2024

«Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri»: Aşgabatda baýramçylyk çäreleri geçirildi

«Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri»: Aşgabatda baýramçylyk çäreleri geçirildi

04.06.2024

Türkmen-katar syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmen-katar syýasy geňeşmeleri geçirildi

04.06.2024

3-nji iýun — Bütindünýä welosiped güni: Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

3-nji iýun — Bütindünýä welosiped güni: Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

03.06.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

03.06.2024

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Kazana uzaýan gatnawyny ýatyrýandygyny yglan edýär: Täze ugur — Aşgabat – Moskwa – Aşgabat

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Kazana uzaýan gatnawyny ýatyrýandygyny yglan edýär: Täze ugur — Aşgabat – Moskwa – Aşgabat

03.06.2024

Tbiliside Bütindünýä welosiped güni bellendi

Tbiliside Bütindünýä welosiped güni bellendi

02.06.2024

Türkmenistanda TDHÇMB-na maglumat hyzmatlary berler

Türkmenistanda TDHÇMB-na maglumat hyzmatlary berler

02.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti şalynyň ýokary hasylyny öndürmegi üpjün etmek boýunça Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti şalynyň ýokary hasylyny öndürmegi üpjün etmek boýunça Karara gol çekdi

02.06.2024

Türkmenistanda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi

Türkmenistanda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi

02.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady

01.06.2024

Türkmen kompaniýalary “F-Istanbul” sergisine gatnaşarlar

Türkmen kompaniýalary “F-Istanbul” sergisine gatnaşarlar

01.06.2024

Türkmenistan-Saud Arabystany Patyşalygy: Eksport-import önümleriniň mukdaryny artdyrmaga isleg bildirildi

Türkmenistan-Saud Arabystany Patyşalygy: Eksport-import önümleriniň mukdaryny artdyrmaga isleg bildirildi

01.06.2024

Türkmenistan bilen Şri-Lankanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Türkmenistan bilen Şri-Lankanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

01.06.2024

Arkadag şäherinde täze halyçylyk kärhanasy gurlar

Arkadag şäherinde täze halyçylyk kärhanasy gurlar

31.05.2024

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäheriniň desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäheriniň desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy

31.05.2024

Türkmenistanda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görülýär

31.05.2024

Türkmenistanyň wekiliýeti “Merkezi Aziýa – Italiýa” formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti “Merkezi Aziýa – Italiýa” formatyndaky ministrler konferensiýasyna gatnaşdy

31.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

30.05.2024

Aşgabat – Awaza ugry boýunça awtobus gatnawynyň petekleri «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «e.gov.tm» portalynda

Aşgabat – Awaza ugry boýunça awtobus gatnawynyň petekleri «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «e.gov.tm» portalynda

30.05.2024

«Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

«Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

30.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýa Respublikasynyň Prezidentini ýurduň milli baýramy — Döwlet güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýa Respublikasynyň Prezidentini ýurduň milli baýramy — Döwlet güni bilen gutlady

30.05.2024

Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert geçiriler

Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert geçiriler

29.05.2024

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplaryna ykdysadyýet ugry boýunça okuw sapak geçirildi

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplaryna ykdysadyýet ugry boýunça okuw sapak geçirildi

29.05.2024

TÜRKMENISTAN BILEN KATARYŇ ARASYNDA GÖNI HOWA GATNAWYNYŇ ÝOLA GOÝULMAGYNA GARAŞYLÝAR

TÜRKMENISTAN BILEN KATARYŇ ARASYNDA GÖNI HOWA GATNAWYNYŇ ÝOLA GOÝULMAGYNA GARAŞYLÝAR

29.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

28.05.2024

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň on ikinji mejlisi geçiriler

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň on ikinji mejlisi geçiriler

28.05.2024

Türkmenistanyň we Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy geçen alty ýylyň dowamynda ep-esli artdy

Türkmenistanyň we Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy geçen alty ýylyň dowamynda ep-esli artdy

28.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

28.05.2024

Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere seredildi

Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere seredildi

27.05.2024

Gahryman Arkadagymyzyň kitaplary bütin dünýäni gadymy we döwrebap halyçylyk sungaty bilen has içgin tanyşdyrýar

Gahryman Arkadagymyzyň kitaplary bütin dünýäni gadymy we döwrebap halyçylyk sungaty bilen has içgin tanyşdyrýar

27.05.2024

Bilelikdäki Türkmen-awstriýa iş toparynyň mejlisi geçiriler

Bilelikdäki Türkmen-awstriýa iş toparynyň mejlisi geçiriler

27.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasyny tassyklady

27.05.2024

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli, awtobanyň Mary-Tejen-Aşgabat böleginde 335 kilometre welosipedli ýöriş geçiriler

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli, awtobanyň Mary-Tejen-Aşgabat böleginde 335 kilometre welosipedli ýöriş geçiriler

26.05.2024

Serdar Berdimuhamedow Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisine gatnaşyjylara Gutlag iberdi

Serdar Berdimuhamedow Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisine gatnaşyjylara Gutlag iberdi

26.05.2024

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny Garaşsyzlyk güni gutlady

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny Garaşsyzlyk güni gutlady

26.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

26.05.2024

Aşgabatda GDA-nyň halkara ulag geçelgelerini işjeňleşdirmek we ösdürmek boýunça Hereketleriň meýilnamasy tassyklandy

Aşgabatda GDA-nyň halkara ulag geçelgelerini işjeňleşdirmek we ösdürmek boýunça Hereketleriň meýilnamasy tassyklandy

25.05.2024

Aşgabat «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edildi

Aşgabat «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edildi

25.05.2024

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi başlandy

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi başlandy

25.05.2024

Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabat şäherine geldi

Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabat şäherine geldi

25.05.2024

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

25.05.2024

Akylbek Žaparow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

Akylbek Žaparow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

24.05.2024

Şu gün Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirilýär

Şu gün Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirilýär

24.05.2024

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogynyň maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogynyň maslahatyna gatnaşdy

24.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti «Ak şäherim Aşgabat» atly halkara sergisine gatnaşyjylary gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti «Ak şäherim Aşgabat» atly halkara sergisine gatnaşyjylary gutlady

24.05.2024

Türkmenistan bilen Skandinaw ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk täze derejä çykýar

Türkmenistan bilen Skandinaw ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk täze derejä çykýar

24.05.2024

Türkmenistan we Portugaliýa halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

Türkmenistan we Portugaliýa halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

23.05.2024

Kiberhowpsuzlyk boýunça halkara kiber çempionaty: “Türkmentelekom” topary üçünji ýeri eýeledi!

Kiberhowpsuzlyk boýunça halkara kiber çempionaty: “Türkmentelekom” topary üçünji ýeri eýeledi!

23.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

23.05.2024

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

23.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

22.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýram Yslam Respublikasynyň ilçihanasyna bardy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýram Yslam Respublikasynyň ilçihanasyna bardy

22.05.2024

Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar

Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar

22.05.2024

Türkmenistan Tähranda geçirilen YHG-niň Demirýol edaralarynyň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Tähranda geçirilen YHG-niň Demirýol edaralarynyň mejlisine gatnaşdy

22.05.2024

Türkmenistan-Gruziýa: Ýokary derejedäki özara saparlary guramak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistan-Gruziýa: Ýokary derejedäki özara saparlary guramak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

21.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

21.05.2024

Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti

Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti

21.05.2024

Dünýäde ilkinji 6G antenna döredildi

Dünýäde ilkinji 6G antenna döredildi

21.05.2024

Merkezi Aziýanyň we Karib sebitiniň ýurtlary söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegi maslahatlaşdylar

Merkezi Aziýanyň we Karib sebitiniň ýurtlary söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegi maslahatlaşdylar

20.05.2024

Serdar Berdimuhamedow El-Salwadoryň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli gutlady

Serdar Berdimuhamedow El-Salwadoryň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli gutlady

20.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

20.05.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Tatarystan bilen gatnaşyklara ýokary baha berýär

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan Tatarystan bilen gatnaşyklara ýokary baha berýär

20.05.2024

Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

19.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

19.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

19.05.2024

Aşgabatda «Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi» atly forum geçirildi

Aşgabatda «Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi» atly forum geçirildi

18.05.2024

Halk Maslahatynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady

Halk Maslahatynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady

18.05.2024

Türkmenistan bilen IAEA-nyň arasynda 5 ýyllyk Çarçuwaly hyzmatdaşlyk maksatnamasy taýýarlanylar

Türkmenistan bilen IAEA-nyň arasynda 5 ýyllyk Çarçuwaly hyzmatdaşlyk maksatnamasy taýýarlanylar

18.05.2024

“Çoganly” ýaşaýyş toplumynda iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 136-synyň açylyşy meýilleşdirilýär

“Çoganly” ýaşaýyş toplumynda iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 136-synyň açylyşy meýilleşdirilýär

18.05.2024

Türkmenistanda ýurduň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenilýär

Türkmenistanda ýurduň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenilýär

17.05.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow «Russia Halal Expo» halkara sergisine aýlanyp gördi

Gurbanguly Berdimuhamedow «Russia Halal Expo» halkara sergisine aýlanyp gördi

17.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Tatarystanyň ilkinji Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Tatarystanyň ilkinji Prezidenti bilen duşuşdy

17.05.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylyk üçin yslam başlangyjyny döretmekligi teklip etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylyk üçin yslam başlangyjyny döretmekligi teklip etdi

17.05.2024

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara

16.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Tatarystana sapary başlandy

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Tatarystana sapary başlandy

16.05.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat çäresi geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat çäresi geçirildi

16.05.2024

Mekan köşgünde saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi

Mekan köşgünde saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi

15.05.2024

2025-nji ýylda Aşgabatda Awstriýa öýi dörediler

2025-nji ýylda Aşgabatda Awstriýa öýi dörediler

15.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

15.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygyny kabul etdi

14.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti häkimlikleriň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işiniň talabalaýyk guralmagyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti häkimlikleriň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işiniň talabalaýyk guralmagyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

14.05.2024

Şypahanalar Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňeltdi

Şypahanalar Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňeltdi

14.05.2024

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

14.05.2024

Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geler

Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geler

14.05.2024

Türkmenistan Samarkantda geçirilýän Aziýa zenanlar forumyna gatnaşýar

Türkmenistan Samarkantda geçirilýän Aziýa zenanlar forumyna gatnaşýar

13.05.2024

Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

13.05.2024

Eýran Türkmenistan bilen gaz pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny mälim etdi

Eýran Türkmenistan bilen gaz pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny mälim etdi

13.05.2024

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine bardy

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine bardy

13.05.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş atşynaslar toparyny döretmegi teklip etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş atşynaslar toparyny döretmegi teklip etdi

12.05.2024

Türkmenistanda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işler dowam edýär

12.05.2024

Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi

Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi

12.05.2024

Türkmenistanyň syýahatçylyk agentlikleriniň wekilleri Türkiýede saparda boldular

Türkmenistanyň syýahatçylyk agentlikleriniň wekilleri Türkiýede saparda boldular

11.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

11.05.2024

Parahat durmuşyň goragçylarynyň hormatyna dabaralar

Parahat durmuşyň goragçylarynyň hormatyna dabaralar

11.05.2024

Rus we gazak diplomatlary Türkmenbaşy şäherinde gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar

Rus we gazak diplomatlary Türkmenbaşy şäherinde gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar

11.05.2024

Dmitriý Medwedew Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňiş güni bilen gutlady we uruş weteranlaryna minnetdarlyk bildirdi

Dmitriý Medwedew Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňiş güni bilen gutlady we uruş weteranlaryna minnetdarlyk bildirdi

10.05.2024

Abu-Dabide XIII Halkara maýa goýum forumy geçirildi

Abu-Dabide XIII Halkara maýa goýum forumy geçirildi

10.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Moskwada Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti Moskwada Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy

10.05.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň Moskwa iş sapary tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Moskwa iş sapary tamamlandy

09.05.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyrsahawat gaznasy Bäherden etrabynyň hassahanasyna gemodializ enjamyny sowgat berdi

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyrsahawat gaznasy Bäherden etrabynyň hassahanasyna gemodializ enjamyny sowgat berdi

09.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady

09.05.2024

Ahal welaýatynyň ilatyna täze döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-si sowgat hökmünde gowşuryldy

Ahal welaýatynyň ilatyna täze döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-si sowgat hökmünde gowşuryldy

09.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti halky Ýeňiş güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti halky Ýeňiş güni bilen gutlady

08.05.2024

Aziýanyň Ösüş banky Günorta Kawkazdaky ulag torunyň dikeldilmegine maýa goýmaga taýýar

Aziýanyň Ösüş banky Günorta Kawkazdaky ulag torunyň dikeldilmegine maýa goýmaga taýýar

08.05.2024

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýalar toplumy ynamly ösdürilýär

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýalar toplumy ynamly ösdürilýär

08.05.2024

“Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 504 sany hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaýlary gurlar

“Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 504 sany hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaýlary gurlar

07.05.2024

Türkmen kinematografçylary tarapyndan surata düşürilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan film Gyrgyzystanyň teleýaýlymlarynda görkezilýär

Türkmen kinematografçylary tarapyndan surata düşürilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan film Gyrgyzystanyň teleýaýlymlarynda görkezilýär

07.05.2024

Gülşat Mämmedowa Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi

Gülşat Mämmedowa Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi

07.05.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşmagyna garaşylýar

07.05.2024

Täze awtobuslar Murgabyň köçelerinde hereket edip başlady

Täze awtobuslar Murgabyň köçelerinde hereket edip başlady

07.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

06.05.2024

Rimde Türkmenistanyň ilçisi bilen Azyk we oba hojalygy guramasynyň adam resurslary bölüminiň başlygynyň arasynda duşuşyk geçirildi

Rimde Türkmenistanyň ilçisi bilen Azyk we oba hojalygy guramasynyň adam resurslary bölüminiň başlygynyň arasynda duşuşyk geçirildi

06.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti nebiti gaýtadan işlemekde innowasiýa taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigini aýtdy

Türkmenistanyň Prezidenti nebiti gaýtadan işlemekde innowasiýa taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigini aýtdy

06.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet gullugy akademiýasynyň talyplary HHR-iň döwlet dolandyryşynda gysga möhletli okuwa gatnaşarlar

Türkmenistanyň Döwlet gullugy akademiýasynyň talyplary HHR-iň döwlet dolandyryşynda gysga möhletli okuwa gatnaşarlar

05.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň maý aýynda ýurdumyzda geçiriljek çäreler barada belläp geçdi

Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň maý aýynda ýurdumyzda geçiriljek çäreler barada belläp geçdi

05.05.2024

Türkmenistanda ulag-aragatnaşyk toplumyna degişli önümçilik desgalary gurulýar

Türkmenistanda ulag-aragatnaşyk toplumyna degişli önümçilik desgalary gurulýar

05.05.2024

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň 4 aýynda JIÖ-niň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň 4 aýynda JIÖ-niň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy

05.05.2024

“Türkmenistan — BMG” strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi

“Türkmenistan — BMG” strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi

04.05.2024

BMGÖM-niň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen bilelikdäki taslamasy esasynda pudagara elektron aragatnaşygy boýunça synag ulgamy ornaşdyrylýar

BMGÖM-niň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen bilelikdäki taslamasy esasynda pudagara elektron aragatnaşygy boýunça synag ulgamy ornaşdyrylýar

04.05.2024

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň 4 aýyň jemine bagyşlanan mejlisini geçirdi

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň 4 aýyň jemine bagyşlanan mejlisini geçirdi

04.05.2024

Uruş weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşurylar

Uruş weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşurylar

03.05.2024

Garagum derýasynda suw akymyny ölçemek üçin awtomatik ulgam işe girizildi

Garagum derýasynda suw akymyny ölçemek üçin awtomatik ulgam işe girizildi

03.05.2024

Halkara maslahatyň dowamynda durnukly energiýa üçin kynçylyklar we çözgütler ara alnyp maslahatlaşyldy

Halkara maslahatyň dowamynda durnukly energiýa üçin kynçylyklar we çözgütler ara alnyp maslahatlaşyldy

03.05.2024

Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriler

Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriler

03.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

02.05.2024

Türki döwletler bilelikde emeli hemra işläp düzerler

Türki döwletler bilelikde emeli hemra işläp düzerler

02.05.2024

Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbeýjan Respublikasy bilen Arap ykdysady hyzmatdaşlygy forumynyň üçünji mejlisi geçirildi

Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbeýjan Respublikasy bilen Arap ykdysady hyzmatdaşlygy forumynyň üçünji mejlisi geçirildi

02.05.2024

Aşgabat — London gatnawy boýunça petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabat — London gatnawy boýunça petekler onlaýn satuwa çykarylýar

02.05.2024

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany Çynar Rüstemowany 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany Çynar Rüstemowany 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

01.05.2024

Türkmenistan bilen Owganystan Turgundy şäherinde Bilelikdäki logistika merkezini döretmegi meýilleşdirýär

Türkmenistan bilen Owganystan Turgundy şäherinde Bilelikdäki logistika merkezini döretmegi meýilleşdirýär

01.05.2024

Ynsanperwer ulgamda gatnaşyklar ösdürilýär

Ynsanperwer ulgamda gatnaşyklar ösdürilýär

01.05.2024

Synag taslamasy 2024-nji ýylyň 1-nji maýynda başlanar we bir ýyllap dowam eder

Synag taslamasy 2024-nji ýylyň 1-nji maýynda başlanar we bir ýyllap dowam eder

01.05.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurldurar

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurldurar

30.04.2024

“TürkmenÄlem52.0E” – 9 ýyl Älem giňişliginde

“TürkmenÄlem52.0E” – 9 ýyl Älem giňişliginde

30.04.2024

Türkmen mekdeplerinde çagalara sanjym barada maglumat bermek üçin «Immun gözegçisi» meýilnamasy giriziler

Türkmen mekdeplerinde çagalara sanjym barada maglumat bermek üçin «Immun gözegçisi» meýilnamasy giriziler

30.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BMG-niň Baş sekretaryny gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BMG-niň Baş sekretaryny gutladylar

30.04.2024

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

29.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystanyň Baştutanyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystanyň Baştutanyny kabul etdi

29.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

29.04.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen duşuşdy

28.04.2024

Ankarada türkmen-türk syýasy geňeşmeleri geçirildi

Ankarada türkmen-türk syýasy geňeşmeleri geçirildi

28.04.2024

Maliýe sowatlylygyny ýokarlandyrmak» atly okuw maslahata gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär

Maliýe sowatlylygyny ýokarlandyrmak» atly okuw maslahata gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär

28.04.2024

Kononenko we Çub 2024-nji ýylda ilkinji gezek açyk äleme çykdylar

Kononenko we Çub 2024-nji ýylda ilkinji gezek açyk äleme çykdylar

27.04.2024

Türkmenistanyň BSG-na agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň BSG-na agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27.04.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýanyň atçylyk firmasynyň ýolbaşçysy hem-de “Arkadag” futbol toparynyň türgenleri bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýanyň atçylyk firmasynyň ýolbaşçysy hem-de “Arkadag” futbol toparynyň türgenleri bilen duşuşdy

27.04.2024

Budapeştde Türkmenbaşy deňiz portunyň Hazar deňzi geçelgesini ösdürmek babatda mümkinçilikleri tanyşdyryldy

Budapeştde Türkmenbaşy deňiz portunyň Hazar deňzi geçelgesini ösdürmek babatda mümkinçilikleri tanyşdyryldy

26.04.2024

Parižde geçýän halkara forumda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri beýan edildi

Parižde geçýän halkara forumda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri beýan edildi

26.04.2024

Arkadag şäherinde «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Arkadag şäherinde «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

26.04.2024

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALAR INSTITUTYNDA ULAG ULGAMYNYŇ ÖSDÜRILIŞI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALAR INSTITUTYNDA ULAG ULGAMYNYŇ ÖSDÜRILIŞI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

26.04.2024

Serdar Berdimuhamedow nobatdaky Hökümet mejlisini geçirdi

Serdar Berdimuhamedow nobatdaky Hökümet mejlisini geçirdi

25.04.2024

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

25.04.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi — «Airbus» kompaniýasy: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi — «Airbus» kompaniýasy: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

25.04.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we «THALES SIX GTS France SAS» kosmos pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we «THALES SIX GTS France SAS» kosmos pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

25.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşyk we Ösüş boýunça Döwlet sekretaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşyk we Ösüş boýunça Döwlet sekretaryny kabul etdi

24.04.2024

Belarus hususy operasion ulgamyny, brauzerini we ofis bukjasyny döretmegi maksat edinýär

Belarus hususy operasion ulgamyny, brauzerini we ofis bukjasyny döretmegi maksat edinýär

24.04.2024

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rumyn iş toparynyň 4-nji mejlisi geçdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rumyn iş toparynyň 4-nji mejlisi geçdi

24.04.2024

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme foruma gatnaşyjylara

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçirilýän halkara göçme foruma gatnaşyjylara

23.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

23.04.2024

Türkmen diplomaty GDA-nyň Baş sekretary bilen Aşgabatda geçiriljek GDA-nyň Hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

Türkmen diplomaty GDA-nyň Baş sekretary bilen Aşgabatda geçiriljek GDA-nyň Hökümet ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

23.04.2024

Ankarada Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çärelere badalga berildi

Ankarada Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çärelere badalga berildi

23.04.2024

Transrussiýa internet geçirijisi Günorta Koreýa çenli çekiler

Transrussiýa internet geçirijisi Günorta Koreýa çenli çekiler

22.04.2024

Türkmenistanyň daşary işler ministri Daşkende iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Daşkende iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi

22.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda» Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda» Permana gol çekdi

22.04.2024

Türkmenistanly talyplar informatika boýunça halkara olimpiadada 10 sany altyn medala mynasyp boldular

Türkmenistanly talyplar informatika boýunça halkara olimpiadada 10 sany altyn medala mynasyp boldular

22.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine

Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine

21.04.2024

"Rysgal" PTB-niň şahsy taraplar üçin niýetlenen “Internet bank” we “Mobil bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

"Rysgal" PTB-niň şahsy taraplar üçin niýetlenen “Internet bank” we “Mobil bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

21.04.2024

Balkan welaýatynda Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar

Balkan welaýatynda Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar

21.04.2024

Ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň ýolunda

Ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň ýolunda

21.04.2024

Demir ýol ulagy pudagynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Demir ýol ulagy pudagynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

20.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

20.04.2024

Prezident 1941 --- 1945-nji ýyllaryň uruş we zähmet weteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy tabşyrdy

Prezident 1941 --- 1945-nji ýyllaryň uruş we zähmet weteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy tabşyrdy

20.04.2024

DÝHG agza döwletleriň wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara Hormat diplomlary gowşuryldy

DÝHG agza döwletleriň wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara Hormat diplomlary gowşuryldy

19.04.2024

Hytaý demir ýollarynyň wekiliýeti Türkmenistandaky deňiz portuna baryp gördi

Hytaý demir ýollarynyň wekiliýeti Türkmenistandaky deňiz portuna baryp gördi

19.04.2024

DÝHG agza döwletleriň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi

DÝHG agza döwletleriň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi

19.04.2024

BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

19.04.2024

Ministr R.Meredow «TRACECA» Hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary bilen duşuşdy

Ministr R.Meredow «TRACECA» Hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary bilen duşuşdy

19.04.2024

«sanly.tm» ulanyjylaryň maglumat goraglylygyny kepillendirýär

«sanly.tm» ulanyjylaryň maglumat goraglylygyny kepillendirýär

18.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň ilatyna döwrebap ýolagçy awtobuslaryň 200-e golaýyny sowgat etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň ilatyna döwrebap ýolagçy awtobuslaryň 200-e golaýyny sowgat etdi

18.04.2024

Serdar Berdimuhamedowyň ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasynda eden çykyşy

Serdar Berdimuhamedowyň ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasynda eden çykyşy

18.04.2024

«Türkmentelekom» EAK-nyň hyzmatlaryny onlaýn dolandyryň!

«Türkmentelekom» EAK-nyň hyzmatlaryny onlaýn dolandyryň!

18.04.2024

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi: dördünji iş güni

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi: dördünji iş güni

17.04.2024

Türkmenistanda Pakistanyň täze ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Pakistanyň täze ilçisi işe başlady

17.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetirijini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetirijini kabul etdi

17.04.2024

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy

16.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

16.04.2024

Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ýokary derejede bellenilmegini üpjün etmegi tabşyrdy

Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ýokary derejede bellenilmegini üpjün etmegi tabşyrdy

16.04.2024

Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady

Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady

15.04.2024

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi başlandy

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi başlandy

15.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara

Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara

15.04.2024

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara

14.04.2024

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

14.04.2024

«Yandex Cloud» Merkezi Aziýadaky ulanyjylar üçin bulut hyzmatlaryny işe girizdi

Russiýanyň «Ýandeks» internet kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen «Yandex Cloud» köpçülikleýin bulut platformasy Merkezi Aziýadaky ulanyjylar üçin bulut hyzmatlarynyň işe girizilýändigini habar berdi.

14.04.2024

Türkmenistanda haýyr-sahawat maksatly menzilara töleg hyzmatlaryny işe girizmek boýunça çäreler görülýär

Türkmenistanda haýyr-sahawat maksatly menzilara töleg hyzmatlaryny işe girizmek boýunça çäreler görülýär

13.04.2024

Türkmen arheologlarynyň täze açyşlaryna garaşylýar

Türkmen arheologlarynyň täze açyşlaryna garaşylýar

13.04.2024

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň degişli wekilleri duşuşarlar

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň degişli wekilleri duşuşarlar

13.04.2024

Türkmenistan Rumyniýada geçiriljek halkara sergä milli ekspozisiýasy bilen gatnaşar

Türkmenistan Rumyniýada geçiriljek halkara sergä milli ekspozisiýasy bilen gatnaşar

13.04.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

12.04.2024

Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

12.04.2024

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

12.04.2024

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

12.04.2024

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

11.04.2024

Gurbanguly Berdimuhameow Türkiýäniň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Gurbanguly Berdimuhameow Türkiýäniň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

11.04.2024

Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşige badalga berildi

Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşige badalga berildi

10.04.2024

Serdar Berdimuhamedow mukaddes Oraza baýramy bilen ähli türkmen halkyny gutlady

Serdar Berdimuhamedow mukaddes Oraza baýramy bilen ähli türkmen halkyny gutlady

10.04.2024

Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Parlamentiniň Başlygyny kabul etdi

Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Parlamentiniň Başlygyny kabul etdi

10.04.2024

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentine Oraza baýramy mynasybetli gutlag iberdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentine Oraza baýramy mynasybetli gutlag iberdi

09.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

09.04.2024

Halkara baýragyň eýeleri paralimpiýa sport türgenleri sylaglandy

Halkara baýragyň eýeleri paralimpiýa sport türgenleri sylaglandy

09.04.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Walentina Matwiýenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

09.04.2024

«Turkish Airlines» Türkmenistandan oňaýly howa gatnawlaryny hödürleýär

«Turkish Airlines» Türkmenistandan oňaýly howa gatnawlaryny hödürleýär

08.04.2024

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3 aýyň jemine bagyşlanan mejlisini geçirdi

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3 aýyň jemine bagyşlanan mejlisini geçirdi

08.04.2024

Türkmenistan Merkezi Aziýadaky kriosferanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy

Türkmenistan Merkezi Aziýadaky kriosferanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy

07.04.2024

Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar – mart aýlarynda pomidor eksportyny artdyrdy

Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar – mart aýlarynda pomidor eksportyny artdyrdy

07.04.2024

Türkmenistanda adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy boýunça degişli Pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Türkmenistanda adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy boýunça degişli Pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

06.04.2024

Ýewropa Bileleşigi Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda täze optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijisini gurar

Ýewropa Bileleşigi Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda täze optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär.

06.04.2024

Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Bütindünýä saglyk güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Bütindünýä saglyk güni bilen gutlady

06.04.2024

Türkmen deputatlary täjik kärdeşleri bilen duşuşdylar

Türkmen deputatlary täjik kärdeşleri bilen duşuşdylar

05.04.2024

Türkmen gämi abatlaýyş zawody Koreýa kompaniýasy tarapyndan auditden üstünlikli geçdi

Türkmen gämi abatlaýyş zawody Koreýa kompaniýasy tarapyndan auditden üstünlikli geçdi

05.04.2024

Duşenbede türkmen-täjik işewürler maslahaty geçirildi

Duşenbede türkmen-täjik işewürler maslahaty geçirildi

05.04.2024

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan-ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow "Türkmenistan --- ABŞ" işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi.

05.04.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

04.04.2024

Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

04.04.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy söwda toplumynyň sergisine baryp gördi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy söwda toplumynyň sergisine baryp gördi

04.04.2024

3 aýyň jemlerine bagyşlanan Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

03.04.2024

Aşgabatda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy kabul edildi

Aşgabatda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy kabul edildi

03.04.2024

Logistika söwda «önümine» öwrülip biler

Logistika söwda «önümine» öwrülip biler

03.04.2024

ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň wise-prezidenti bilen duşuşyk geçirildi

ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň wise-prezidenti bilen duşuşyk geçirildi

03.04.2024

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

02.04.2024

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

02.04.2024

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyşy boldy

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyşy boldy

02.04.2024

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

01.04.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy halkara güwänama mynasyp boldy

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy halkara güwänama mynasyp boldy

01.04.2024

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň VIII saýlama bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hünär ugurly «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň III möwsüminiň VIII saýlama bäsleşigi geçirildi.

01.04.2024

Türkmenistan we «Uly Aziýa» hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşdy

«Uly Aziýa» media topary hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti maglumatlar ulgamynda örara hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama gol çekdiler.

01.04.2024

Türkmenistanda «Ýüpek ýoly» halkara awtorallisi geçirilip bilner

Türkmenistanda ralli-reýd boýunça dünýäniň iň iri ýaryşy bolan «Ýüpek ýoly» halkara awtorallisi geçirilip bilner.

31.03.2024

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty geçirildi

30-njy martda Türkmenistanyň Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty geçirildi.

30.03.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

30.03.2024

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýörişi geçirmek meýilleşdirilýär

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzda bedenterbiýe-sport,

29.03.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilen güni mynasybetli geçirilýän maslahata gatnaşyjylara

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredildi

29.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hoseýin Amir Abdullahiýany kabul etdi.

29.03.2024

Türkmenistan we Eýran söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hoseýin Amir Abdullahiýan bilen duşuşdy.

28.03.2024

Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Kubanyçbek Omuraliýewi kabul etdi.

28.03.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygy boldy.

27.03.2024

Päkistanyň Nebit ministri TAPI taslamasyny durmuşa geçirmäge berk ygrarlydygyny aýtdy

Türkmenistanyň ilçisi Atajan Movlamow 26-njy martda Pakistanyň Nebit ministri Musadik Mälik bilen öz ofisinde duşuşdy.

27.03.2024

Ýaponiýada Türkmenistanyň söwda wekilhanasyny açmak mümkinçiligi öwreniler

27-nji martda Tokio şäherinde Ýaponiýanyň Daşary söwda işleri guramasynyň binasynda türkmen-ýapon kiçi we orta telekeçileriniň işewürler forumy geçirildi.

27.03.2024

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahata gatnaşyjylara

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahata gatnaşyjylara

27.03.2024

Türkmenistanda şanly waka mynasybetli dabaralara badalga berildi

2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy boldy.

26.03.2024

Geçen hepde söwda geleşikleriň 21 sanysy hasaba alyndy

Geçen hepde söwda geleşikleriň 21 sanysy hasaba alyndy

26.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Bangladeş Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Bangladeş Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

25.03.2024

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçisiniň We MDHGI-Ň rektorynyň duşuşygy

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçisiniň We MDHGI-Ň rektorynyň duşuşygy

25.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Albaniýanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Albaniýanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

24.03.2024

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň täze merkezi binasy gurlar

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň täze merkezi binasy gurlar

23.03.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde Nowruz baýramy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde Nowruz baýramy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi

23.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

22.03.2024

Raşid Meredow Rimde italiýaly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Raşid Meredow Rimde italiýaly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

21.03.2024

Türkmen diplomaty Rumyniýanyň Medeniýet ministri bilen iş duşuşygyny geçirdi

Türkmen diplomaty Rumyniýanyň Medeniýet ministri bilen iş duşuşygyny geçirdi

21.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady

20.03.2024

Özbegistanyň Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlady

Özbegistanyň Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlady

20.03.2024

Aşgabatda Halkara Nowruz güni mynasybetli ýörite awtobus gatnawy hereket eder

Aşgabatda Halkara Nowruz güni mynasybetli ýörite awtobus gatnawy hereket eder

19.03.2024

«Magtymguly sözlär tili türkmeniň» atly maslahaty

«Magtymguly sözlär tili türkmeniň» atly maslahaty

19.03.2024

Türkmen wekiliýeti Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirer

Türkmen wekiliýeti Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirer

18.03.2024

Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bag ekmek çäresini geçirdi

Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bag ekmek çäresini geçirdi

18.03.2024

Türkmenistan we BMGÖM: Sanlylaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmenistan we BMGÖM: Sanlylaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk

17.03.2024

Aşgabat türki dünýäsiniň metbugat jemgyýetini çagyrýar

Aşgabat türki dünýäsiniň metbugat jemgyýetini çagyrýar

17.03.2024

Dünýäde ilkinji «Emeli aň hakynda Kanun» kabul edildi

Dünýäde ilkinji «Emeli aň hakynda Kanun» kabul edildi

16.03.2024

Türkmen-awstriýa işewürlik geňeşini döretmek teklip edilýär

Türkmen-awstriýa işewürlik geňeşini döretmek teklip edilýär

16.03.2024

Türkmenistanda elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen «Üznüksiz çeşme» hojalyk jemgyýetini dörediler

Türkmenistanda elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen «Üznüksiz çeşme» hojalyk jemgyýetini dörediler

15.03.2024

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Tatarystan Respublikasynyň sport ministri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Tatarystan Respublikasynyň sport ministri bilen duşuşyk geçirildi

15.03.2024

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň wise-prezidenti Mark Boumany kabul etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň wise-prezidenti Mark Boumany kabul etdi

14.03.2024

Lebap welaýatynyň ilatyna 200-e golaý täze döwrebap ýolagçy awtobuslary sowgat hökmünde gowşuryldy

Lebap welaýatynyň ilatyna 200-e golaý täze döwrebap ýolagçy awtobuslary sowgat hökmünde gowşuryldy

14.03.2024

“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň “POSTSHOP” onlaýn dükany harytlary eltip berme hyzmatyny hödürleýär

“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň “POSTSHOP” onlaýn dükany harytlary eltip berme hyzmatyny hödürleýär

13.03.2024

Awstriýanyň işewür toparlary Türkmenistanyň ykdysady kuwwatlyklary bilen ýakyndan tanyşýarlar

Awstriýanyň işewür toparlary Türkmenistanyň ykdysady kuwwatlyklary bilen ýakyndan tanyşýarlar

13.03.2024

2023-nji ýylda Türkmenistanyň çäginden geçen üstaşyr ýükleriň möçberi 17 göterim artdy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň çäginden geçen üstaşyr ýükleriň möçberi 17 göterim artdy

12.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Asif Ali Zardarä Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti

12.03.2024

Magtymgulynyň we Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary Katar Döwletiniň iri kitaphanasynda ýerleşdirildi

Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň we türkmen halkynyň Milli Lideri,

12.03.2024

Türkmenistanyň we Awstriýanyň tehnologiki uniwersitetleri özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

11 - 13-nji mart aralygynda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň

11.03.2024

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň Londona uçýan ýolagçy uçarlary gonuş menzilini üýtgedýär

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň Londona uçýan ýolagçy uçarlary gonuş menzilini üýtgedýär

09.03.2024

Türkmen diplomaty Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ilçileriniň duşuşygyna gatnaşdy

Türkmen diplomaty Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ilçileriniň duşuşygyna gatnaşdy

09.03.2024

TSTB-niň 16 ýyllygy mynasybetli sergi we maslahat geçirmäge taýýarlyk görülýär

TSTB-niň 16 ýyllygy mynasybetli sergi we maslahat geçirmäge taýýarlyk görülýär

07.03.2024

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Iwane Jawahişwili adyndaky Tbilisi döwlet uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Iwane Jawahişwili adyndaky Tbilisi döwlet uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy

07.03.2024

Halkara zenanlar güni mynasybetli «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde dabara geçirildi

Halkara zenanlar güni mynasybetli «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde dabara geçirildi

06.03.2024

Türkmenistan we Saud Arabystany söwda we ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdy

Türkmenistan we Saud Arabystany söwda we ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdy

06.03.2024

300-den gowrak söwda nokatlary we Internet dükanlary halkymyzyň hyzmatynda

300-den gowrak söwda nokatlary we Internet dükanlary halkymyzyň hyzmatynda

05.03.2024

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

05.03.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Mian Muhammad Şahbaz Şarife gutlag iberdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Mian Muhammad Şahbaz Şarife gutlag iberdi

04.03.2024

Türkmenistanda internet sahypalarynyň sanyny köpeltmek boýunça işler amala aşyrylýar

Türkmenistanda internet sahypalarynyň sanyny köpeltmek boýunça işler amala aşyrylýar

04.03.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

04.03.2024

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň wekilleri döwlet hyzmatlaryny sanlylaşdyrmakda gyrgyz tejribelerini öwrendiler

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň wekilleri döwlet hyzmatlaryny sanlylaşdyrmakda gyrgyz tejribelerini öwrendiler

01.03.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde zenan dünýäsiniň gözelligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde zenan dünýäsiniň gözelligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi

01.03.2024

Watanymyzyň abadançylygy, halkymyzyň rowaçlygy — ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň esasy wezipesi

Watanymyzyň abadançylygy, halkymyzyň rowaçlygy — ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň esasy wezipesi

29.02.2024

Türkmenistan we Eýran Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça hökümetara toparynyň mejlisini geçirdi

Türkmenistan we Eýran Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça hökümetara toparynyň mejlisini geçirdi

29.02.2024

Igor Runow: Türkmenistan ulag diplomatiýasynda öňdebaryjy boldy

Igor Runow: Türkmenistan ulag diplomatiýasynda öňdebaryjy boldy

28.02.2024

Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek — Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň ileri tutulýan ugry

Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek — Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň ileri tutulýan ugry

28.02.2024

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň wekilleri Gyrgyzystanyň Sanly ösüş ministrliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň wekilleri Gyrgyzystanyň Sanly ösüş ministrliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

27.02.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň işi işjeňleşýär

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň işi işjeňleşýär

27.02.2024

Aktauda “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly kitabyna hem-de “Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly ýylyň şygaryna bagyşlanan brifing geçirildi

Aktauda “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly kitabyna hem-de “Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly ýylyň şygaryna bagyşlanan brifing geçirildi

26.02.2024

«Geljegiň oýunlary» her ýylda geçirilip bilner

«Geljegiň oýunlary» her ýylda geçirilip bilner

26.02.2024

Türkmenistanda onlaýn dükanlaryň sany üç ýüzden geçdi

Türkmenistanda onlaýn dükanlaryň sany üç ýüzden geçdi

24.02.2024

Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny gorap saklamak we wagyz etmek boýunça kanunlar kabul ediler

Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny gorap saklamak we wagyz etmek boýunça kanunlar kabul ediler

23.02.2024

«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň onlarçasy bar

«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň onlarçasy bar

23.02.2024

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

22.02.2024

Türkmen wekiliýeti Kazanda geçirilýän «Geljegiň oýunlaryna» gatnaşýar

Türkmen wekiliýeti Kazanda geçirilýän «Geljegiň oýunlaryna» gatnaşýar

22.02.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýany kabul etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýany kabul etdi

21.02.2024

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýaşlar üçin hünär okuwlary guralýar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýaşlar üçin hünär okuwlary guralýar

21.02.2024

Türkmenistanda milli habar alyş-çalyş hyzmatlary meşhurlyk gazanýar

Türkmenistanda milli habar alyş-çalyş hyzmatlary meşhurlyk gazanýar

21.02.2024

Dünýäde iň uly hasaplanýan Şanhaý porty ýanwarda konteýner ýollamagy 18% ýokarlandyrdy

Dünýäde iň uly hasaplanýan Şanhaý porty ýanwarda konteýner ýollamagy 18% ýokarlandyrdy

20.02.2024

Gazagystanyň ulag ministri GDÝ-däki üýtgeşmeler hakynda: Demir ýol infrastrukturasy boýunça milli operatory dörederis

Gazagystanyň ulag ministri GDÝ-däki üýtgeşmeler hakynda: Demir ýol infrastrukturasy boýunça milli operatory dörederis

20.02.2024

Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

19.02.2024

Türkmenistanda diplomatik işgärleriniň güni bellenilýär

Türkmenistanda diplomatik işgärleriniň güni bellenilýär

19.02.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendemirýollary” agentliginde 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendemirýollary” agentliginde 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi

18.02.2024

Türkmenistan we Fransiýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça maslahat geçirdi

Türkmenistan we Fransiýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça maslahat geçirdi

18.02.2024

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi gyş günlerinde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi gyş günlerinde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

17.02.2024

Ispaniýa Patyşalygynyň wekiliýeti mart aýynyň ortalarynda Türkmenistana gelerler

Ispaniýa Patyşalygynyň wekiliýeti mart aýynyň ortalarynda Türkmenistana gelerler

17.02.2024

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan edilýän hyzmatlar (işler)

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan edilýän hyzmatlar (işler)

16.02.2024

Demir ýol ulaglary arkaly ýolagçy gatnatmakda sanly ulgamyň orny

Demir ýol ulaglary arkaly ýolagçy gatnatmakda sanly ulgamyň orny

16.02.2024

«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

15.02.2024

Hytaýyň syýahatçylyk kompaniýasy Aşgabat — Sanýa uçuşlaryny guramagy teklip etdi

Hytaýyň syýahatçylyk kompaniýasy Aşgabat — Sanýa uçuşlaryny guramagy teklip etdi

15.02.2024

Aşgabatda çagalar üçin IT we robototehnika okuwlaryna 40%-e çenli arzanladyş dowam edýär

Aşgabatda çagalar üçin IT we robototehnika okuwlaryna 40%-e çenli arzanladyş dowam edýär

14.02.2024

Wenada Türkmenistan bilen ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Wenada Türkmenistan bilen ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

13.02.2024

«Altyn asyr» Moskwanyň «Lokomotiw» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol kluby Russiýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän Moskwanyň «Lokomotiw»

13.02.2024

Halkara deňiz porty we «Türkmen Logistika» assosiasiýasy özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdiler

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we «Türkmen Logistika» assosiasiýasy özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama

12.02.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisä gutlag hatyny iberdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisä gutlag hatyny iberdi

12.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň milli baýramy – Ynkylap güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň milli baýramy – Ynkylap güni bilen gutlady

11.02.2024

Ýurtda ulag hyzmatlary 121% ýokarlandy

Ýurtda ulag hyzmatlary 121% ýokarlandy

11.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

10.02.2024

2023-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ähli ilatyna

2023-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ähli ilatyna

10.02.2024

Demir ýol ulaglary pudagynda sanly ulgam ösdürilýär

Demir ýol ulaglary pudagynda sanly ulgam ösdürilýär

09.02.2024

Arkadag şäheriniň edara-kärhanalarynda “Agzybirlik tilsimaty” kompaniýasynyň öndürýän kompýuterleri ornaşdyryldy

Türkmenistanyň iň ýaş we döwrebap şäheri bolan Arkadag şäheriniň durmuş infrastrukturasy özünde iň öňdebaryjy tehnologiýalary jemleýär.

09.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ilham Aliýewi Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen mübärekläp

08.02.2024

Katar Döwleti Transowgan demir ýol taslamasynyň maslahatyna goşuldy

Katar Döwleti Transowgan demir ýol taslamasynyň maslahatyna goşuldy

08.02.2024

Türkmenistanyň talyp toparlary «CyberQuest» hakatonyna gatnaşmaga

Türkmenistanyň talyp toparlary «CyberQuest» hakatonyna gatnaşmaga

07.02.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

07.02.2024

Türkmenistan — «Airbus» kompaniýasy: kosmos ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistan — «Airbus» kompaniýasy: kosmos ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

06.02.2024

Russiýa Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly Gyrgyzystana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer

Russiýa Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly Gyrgyzystana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer

06.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady

05.02.2024

«Lebaptelekom» täze hyzmatlary hödürleýär

«Lebaptelekom» täze hyzmatlary hödürleýär

05.02.2024

Türkmenistanda mart-aprel aýlarynda halkara olimpiadalar, ylmy-amaly maslahat we sergi geçiriler

Türkmenistanda mart-aprel aýlarynda halkara olimpiadalar, ylmy-amaly maslahat we sergi geçiriler

04.02.2024

«KamAZ K5» awtoulagynyň ähli bölekleri Russiýada öndüriler

«KamAZ K5» awtoulagynyň ähli bölekleri Russiýada öndüriler

04.02.2024

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

03.02.2024

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Jidda we Hoşimin şäherlerine awiapetekleriň onlaýn-satuwyny açdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy turkmenistanairlines.tm resmi web saýtynda Jidda (Saud Arabystany) hem-de Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň onlaýn-satuwyny ýola goýdy.

03.02.2024

Russiýanyň demir ýollarynyň Türkmenistandaky wekilhanasy hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmaga gönükdiriler

Russiýanyň Demirýollarynyň wekiliýeti Türkmendemirýollary wekilleri bilen duşuşygy Aşgabatda geçirildi.

02.02.2024

Gazagystan Türkmenistan bilen serhetdäki gümrük nokatlaryny döwrebaplaşdyryrar

Gazagystan Türkmenistan bilen serhetdäki gümrük nokatlaryny döwrebaplaşdyryrar

02.02.2024

«RDÝ logistika» kompaniýasynyň wekilleri däne daşamak üçin Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşýarlar

«RDÝ logistika» kompaniýasynyň wekilleri däne daşamak üçin Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşýarlar

02.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň täze Ýokary Baştutanyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň täze Ýokary Baştutanyny gutlady

01.02.2024

Daşoguzda «KAMAZ» ulaglaryny abatlamak boýunça okuw we hyzmat merkezi açylar

Daşoguzda «KAMAZ» ulaglaryny abatlamak boýunça okuw we hyzmat merkezi açylar

01.02.2024

«EIB Global» ulag ulgamynyň ösüşi üçin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 1,5 milliard ýewro golaý serişde bermegi meýilleşdirýär

«EIB Global» ulag ulgamynyň ösüşi üçin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 1,5 milliard ýewro golaý serişde bermegi meýilleşdirýär

01.02.2024

TRACECA maksatnamasyna gatnaşýan türki dilli ýurtlaryň gümrük hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly dörediler

TRACECA maksatnamasyna gatnaşýan türki dilli ýurtlaryň gümrük hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly dörediler

01.02.2024

Üns beriň BÄSLEŞIK!

Üns beriň BÄSLEŞIK!

31.01.2024

Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyrylyşdy

Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyrylyşdy

31.01.2024

Türkmen wekiliýeti Brýusselde ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi

Türkmen wekiliýeti Brýusselde ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi

31.01.2024

Türkmenistan hem-de Bütindünýä poçta birleşigi: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistan hem-de Bütindünýä poçta birleşigi: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

31.01.2024

Moskwada Türkmenistanyň we Gresiýanyň Russiýadaky ilçileriniň duşuşygy boldy

Moskwada Türkmenistanyň we Gresiýanyň Russiýadaky ilçileriniň duşuşygy boldy

30.01.2024

«Xiaomi SU7» gyşky synaglardan üstünlikli geçdi

«Xiaomi SU7» gyşky synaglardan üstünlikli geçdi

30.01.2024

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary boýunça gepleşikler geçirildi

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary boýunça gepleşikler geçirildi

30.01.2024

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna bagyşlanan maslahat geçirildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna bagyşlanan maslahat geçirildi

30.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Filippinler Respublikasyna täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Filippinler Respublikasyna täze ilçi belledi

30.01.2024

Geljekki Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Geljekki Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

30.01.2024

YB-Merkezi Aziýa durnukly ulag arabaglanyşygy boýunça maýa goýum forumy açyldy

YB-Merkezi Aziýa durnukly ulag arabaglanyşygy boýunça maýa goýum forumy açyldy

30.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiTürkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiTürkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

29.01.2024

Hytaýda uçarmansyz senagat başlaýar

Hytaýda uçarmansyz senagat başlaýar

29.01.2024

BAE-de paýtagtdan Al-Dannah sebitine uzaýan ilkinji demir ýol gatnawy ýola goýuldy

BAE-de paýtagtdan Al-Dannah sebitine uzaýan ilkinji demir ýol gatnawy ýola goýuldy

29.01.2024

Türkmenistan we BAE durnukly suw çözgütlerini işläp düzmek boýunça gepleşikler geçirýär

Türkmenistan we BAE durnukly suw çözgütlerini işläp düzmek boýunça gepleşikler geçirýär

29.01.2024

Döwlet Baştutanynyň garamagyna Türkmenistanyň innowasion ösüşine ýardam berjek ykdysady bähbitli teklipler hödürlenildi

Döwlet Baştutanynyň garamagyna Türkmenistanyň innowasion ösüşine ýardam berjek ykdysady bähbitli teklipler hödürlenildi

29.01.2024

Emeli intellekt boljak howany meteorologlardan has takyk çaklady

Emeli intellekt boljak howany meteorologlardan has takyk çaklady

29.01.2024

Lebap welaýatynda täze ýaşaýyş jaýlary gurulýar

Lebap welaýatynda täze ýaşaýyş jaýlary gurulýar

29.01.2024

«Globalink Logistics» — Türkmenistandaky howa ýük gatnawlary boýunça «Turkish Cargo» kompaniýasynyň resmi wekili

«Globalink Logistics» — Türkmenistandaky howa ýük gatnawlary boýunça «Turkish Cargo» kompaniýasynyň resmi wekili

29.01.2024

Bilermenler 2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglary bazarynyň görkezijileriniň peselmeginiň sebäbini düşündirdiler

Bilermenler 2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglary bazarynyň görkezijileriniň peselmeginiň sebäbini düşündirdiler

29.01.2024

2024-nji ýylda Hazaryň üsti bilen uzaýan halkara ulag ugry boýunça 4 mln tonnalyk ýüküň daşalmagy meýilleşdirilýär

2024-nji ýylda Hazaryň üsti bilen uzaýan halkara ulag ugry boýunça 4 mln tonnalyk ýüküň daşalmagy meýilleşdirilýär

29.01.2024

Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy

Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy

29.01.2024

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

28.01.2024

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy» seýilgähiniň durkuny täzelemek boýunça işler durmuşa geçiriler

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy» seýilgähiniň durkuny täzelemek boýunça işler durmuşa geçiriler

28.01.2024

TÜRKMENISTAN SOŇKY BÄŞ ÝYLDA GERMANIÝADAN IMPORT EDILEN ULAG SERIŞDELERINIŇ MÖÇBERINI DÖRT ESSE ARTDYRDY

TÜRKMENISTAN SOŇKY BÄŞ ÝYLDA GERMANIÝADAN IMPORT EDILEN ULAG SERIŞDELERINIŇ MÖÇBERINI DÖRT ESSE ARTDYRDY

28.01.2024

Türkmenistanda «hydro plus» kysymly dizel ýangyjynyň we «sae 50 api cf-4» kysymly motor ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenistanda «hydro plus» kysymly dizel ýangyjynyň we «sae 50 api cf-4» kysymly motor ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy

28.01.2024

Türkmenistan we BAE maglumat pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirýärler

Türkmenistan we BAE maglumat pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirýärler

28.01.2024

Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

28.01.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy iş maslahatyny geçirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy iş maslahatyny geçirdi

28.01.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby ýapon dilinde neşir edildi

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby ýapon dilinde neşir edildi

25.01.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde « Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy egsilmez hazynadyr» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde « Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy egsilmez hazynadyr» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

21.01.2024

Türkmenistanda kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreler güýçlendiriler

Türkmenistanda kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreler güýçlendiriler

01.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Täze ýyl bilen gutlady

Президент Туркменистана обратился к соотечественникам с Новогодним обращением

06.12.2023

Aşgabatda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşylýar

Aşgabatda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşylýar

23.11.2023

Maglumat merkezi we Ýewropa bilen baglanyşdyrýan sanly köpri – “Türkmenaragatnaşyk” Agentliginiň taslamalary Londonda maslahatlaşyldy

Maglumat merkezi we Ýewropa bilen baglanyşdyrýan sanly köpri – “Türkmenaragatnaşyk” Agentliginiň taslamalary Londonda maslahatlaşyldy

18.11.2023

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli Aşgabatda çäre geçirdi

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli Aşgabatda çäre geçirdi

11.11.2023

Aragatnaşyk hemmelere gerek: sebit arkalaşygyndan bitewi maglumat jemgyýetine

Aragatnaşyk hemmelere gerek: sebit arkalaşygyndan bitewi maglumat jemgyýetine

10.11.2023

Türkmenistanda internet ulanyjylarynyň sany 3,1 milliondan geçdi

Türkmenistanda 3 million 149 müň 178 ulanyjy internete birikdirildi diýip, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň

10.11.2023

«Jingdong» kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Şu gün — 10-njy noýabrda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewiň ýolbaşçylygyndaky topar «Jingdong»

10.11.2023

«Türkmentel — 2023» atly xvi halkara sergisiniň we ylmy maslahatyň çäginde birnäçe resminamalara gol çekildi

Maslahatyň işiniň birinji gününiň ahyrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň

09.11.2023

Aşgabatda 5G - ykjam aragatnaşygyň indiki nesli bolan ITU okuwy başlandy

Şu gün, “Turkmentel-2023” halkara forumynyň ýerinde Halkara Telekommunikasiýa Bileleşigi (ITU) tarapyndan gurnalan

09.11.2023

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary “Turkmentel-2023” -iň çäginde Germaniýanyň kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mämmedowa metbugat meseleleri boýunça germaniýanyň kompaniýalarynyň

09.11.2023

Aşgabatda “Turkmentel-2023” halkara sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi

Şu gün Aşgabatda, Söwda-senagat palatasynyň sergi merkezinde telekommunikasiýa, telemetriýa,

08.11.2023

Aşgabatda GDA-nyň sebit aragatnaşygy we maglumat boýunça bilelikdäki mejlisi geçirildi

Çarşenbe güni Aşgabat şäherindäki “Arçabil” myhmanhanasynda Aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň (ASA)

08.11.2023

Dünýäniň öňdebaryjy aragatnaşyk kompaniýalary “Türkmentel-2023” sergisine gatnaşarlar

Dünýäniň öňdebaryjy aragatnaşyk kompaniýalary “Türkmentel-2023” sergisine gatnaşarlar

07.11.2023

«Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işine başlaýar

«Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işine başlaýar

27.10.2023

Türkmenistana Megatehnologiýa geçelgesine goşulmak teklip edildi

Türkmenistana Megatehnologiýa geçelgesine goşulmak teklip edildi

19.10.2023

“TürkmenTEL 2023” konferensiýa we sergisi geçiriler

“TürkmenTEL 2023” konferensiýa we sergisi geçiriler

18.10.2023

Astana we Aşgabat telekommunikasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

Astana we Aşgabat telekommunikasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

17.10.2023

"Euronews" teleýaýlymy "Türkmenaragatnaşyk" agentligi bilen hyzmatdaşlygyny giňelder

"Euronews" teleýaýlymy "Türkmenaragatnaşyk" agentligi bilen hyzmatdaşlygyny giňelder

04.10.2023

AŞTU resmi saýtynyň web-salgysyny üýtgetdi

Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) özüniň resmi saýtyna giriş salgysyny täzeledi.

03.10.2023

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet Kiberhowpsuzlyk gullugy bilen Özbegistan Respublikasynyň «Kiberhowpsuzlyk merkezi» unitar edarasynyň arasynda kiberhowpsuzlyk ulgamynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi

2023-nji ýylyň 3-4-nji oktýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilýän ilkinji Kiberhowpsuzlyk

03.10.2023

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Daşkent şäherinde Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023» atly halkara maslahatyna gatnaşýar

Guramaçylykly we ýokary derejede geçirilýän Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023»

02.10.2023

“Türkmenaragatnaşyk” german kompaniýalaryny IT taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi german kompaniýalaryny hyzmatdaşlyk we maýa goýum üçin

02.10.2023

Golaýda "Amazon" kompaniýasynyň ilkinji hemralary kosmosa uçurylar

"Boeing" we "Lockheed Martin" kompaniýalarynyň bilelikdäki kärhanasy bolan "United Lauch Alliance" 6-njy oktýabrda "Amazon Project Kuiper"

30.09.2023

Ewerest dagynda syýahatçylar we işewürler üçin ýokary tizlikli internet üpjün edildi

Gimalaýlardaky Ewerest dagynyň etegindäki syýahatçylyk lagerinde we myhmanhanada ýokary tizlikle internet peýda boldy

26.09.2023

Türkmenistan iki sany halkara aragatnaşyk ulgamyny gurmagy meýilleşdirýär

Türkmenistan Eýrana we Gazagystana çenli iki sany täze optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny çekmegi meýilleşdirýär

20.09.2023

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň

26.07.2023

“Älem TV” IPTV hyzmatynyň nyrhnamalary täzelendi

“Älem TV” IPTV hyzmatynyň nyrhnamalary täzelendi. Amatly bahalar we ýokary hilli sanly teleýaýlym.

02.07.2023

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi NEC Telekommunikasiýa Maglumat Tehnologiýalary Ltd.Sti we Delta Telecom Ltd.

28.04.2023

Aşgabatda ýakyn günlerde ulag ulgamy boýunça halkara forum geçiriler

Şu gün, Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky Hökümet mejlisini geçirdi.

23.02.2023

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi we “Thales Alenia Space” hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Aşgabatda "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew bilen howa giňişligi enjamlaryny öndürýän fransuz "Thales Alenia Space" wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

19.01.2023

ICANN76 ccTLD habarlar sessiýasy

CcNSO maslahatlar programmasynyň Komiteti (MPC) Meksikanyň Kankun şäherinde geçiriljek ICANN76 jemgyýetçilik forumynyň ccTLD habarlar sessiýasynyň indiki neşiri üçin alyp baryjylary gözleýär.

14.11.2022

Türkmenistanda “Türkmentel — 2022” halkara sergisi we ylmy maslahat geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2022” atly XV halkara sergisiniň we ylmy maslahatyň açylyş dabarasy boldy.

07.09.2022

Domen üçin onlaýn töleg hyzmaty

Milli bellige alyjy «Türkmendomen» HJ domen atlaryny bellige almak hyzmatynyň tölegini, tmdomain.com.tm portalynda Rysgalbank, Senagatbank, Halkbank we Daşary ykdysady iş bankynyň kartlary arkaly tölemek mümkinçiligi ýola goýuldy.

06.05.2022

"Türkmentelekom" EAK-sy domen üçin korporatiw poçta hyzmatyny hödürleýändigini habar berýär

Korporatiw poçta hyzmaty

28.02.2022

ICANN 46-njy aç-açan dabarany ýüzbe-ýüz yglan edýär

ICANN 46 -njy dabarasy

17.02.2022

IT

“Chrome” -da täze syýahat aýratynlygy bar

07.02.2022

ICANN73

ICANN73 onlaýn jemgyýetçilik forumynyň gün tertibi çap edildi

25.11.2021

Turkmentel 2021

Aşgabatda telearagatnaşyk ugry boýunça “Turkmentel 2021” XIV Halkara ylym maslahaty geçiridi

19.11.2021

Multidomain we Wildcard SSL

Multidomain we Wildcard SSL sertifikatlary

16.07.2021

ICANN71

2021-nji ýylyň 14-17-nji iýulynda ICANN71 wirtual forumy onlaýn ýagdaýda geçirildi.

13.05.2021

EV SSL

EV (Extended Validation) SSL sertifikaty

20.04.2021

ICANN70 statistika

ICANN70 statistika

05.04.2021

Türkmenistan bilen Russiýa aragatnaşyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekçi

Türkmenistan bilen Russiýa aragatnaşyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekçi

31.03.2021

Webinar ccNSO

Webinar ccNSO

02.03.2021

SSL Sertifikat

SSL şahadatnamasyny satyn almak üçin onlaýn hyzmaty

11.02.2021

Saýtlar barada

Biziň web-saýtymyzda ähli web-saýtlaryň katalogy döredildi

20.01.2021

Türkmentelekom täze KVM hyzmatyny we Kolokasiýa üçin arzanladyşy hödürleýär

Türkmentelekom täze KVM hyzmatyny we Kolokasiýa üçin arzanladyşy hödürleýär