Habarlar

26.02.2024

«Geljegiň oýunlary» her ýylda geçirilip bilner

«Geljegiň oýunlary» her ýylda geçirilip bilner

26.02.2024

Türkmenistanda onlaýn dükanlaryň sany üç ýüzden geçdi

Türkmenistanda onlaýn dükanlaryň sany üç ýüzden geçdi

24.02.2024

Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny gorap saklamak we wagyz etmek boýunça kanunlar kabul ediler

Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny gorap saklamak we wagyz etmek boýunça kanunlar kabul ediler

23.02.2024

«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň onlarçasy bar

«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» çäklerinde möhüm we giň gerimli taslamalaryň onlarçasy bar

23.02.2024

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

22.02.2024

Türkmen wekiliýeti Kazanda geçirilýän «Geljegiň oýunlaryna» gatnaşýar

Türkmen wekiliýeti Kazanda geçirilýän «Geljegiň oýunlaryna» gatnaşýar

22.02.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýany kabul etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýany kabul etdi

21.02.2024

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýaşlar üçin hünär okuwlary guralýar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýaşlar üçin hünär okuwlary guralýar

21.02.2024

Türkmenistanda milli habar alyş-çalyş hyzmatlary meşhurlyk gazanýar

Türkmenistanda milli habar alyş-çalyş hyzmatlary meşhurlyk gazanýar

21.02.2024

Dünýäde iň uly hasaplanýan Şanhaý porty ýanwarda konteýner ýollamagy 18% ýokarlandyrdy

Dünýäde iň uly hasaplanýan Şanhaý porty ýanwarda konteýner ýollamagy 18% ýokarlandyrdy

20.02.2024

Gazagystanyň ulag ministri GDÝ-däki üýtgeşmeler hakynda: Demir ýol infrastrukturasy boýunça milli operatory dörederis

Gazagystanyň ulag ministri GDÝ-däki üýtgeşmeler hakynda: Demir ýol infrastrukturasy boýunça milli operatory dörederis

20.02.2024

Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

19.02.2024

Türkmenistanda diplomatik işgärleriniň güni bellenilýär

Türkmenistanda diplomatik işgärleriniň güni bellenilýär

19.02.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendemirýollary” agentliginde 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendemirýollary” agentliginde 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi

18.02.2024

Türkmenistan we Fransiýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça maslahat geçirdi

Türkmenistan we Fransiýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça maslahat geçirdi

18.02.2024

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi gyş günlerinde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi gyş günlerinde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

17.02.2024

Ispaniýa Patyşalygynyň wekiliýeti mart aýynyň ortalarynda Türkmenistana gelerler

Ispaniýa Patyşalygynyň wekiliýeti mart aýynyň ortalarynda Türkmenistana gelerler

17.02.2024

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan edilýän hyzmatlar (işler)

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan edilýän hyzmatlar (işler)

16.02.2024

Demir ýol ulaglary arkaly ýolagçy gatnatmakda sanly ulgamyň orny

Demir ýol ulaglary arkaly ýolagçy gatnatmakda sanly ulgamyň orny

16.02.2024

«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

15.02.2024

Hytaýyň syýahatçylyk kompaniýasy Aşgabat — Sanýa uçuşlaryny guramagy teklip etdi

Hytaýyň syýahatçylyk kompaniýasy Aşgabat — Sanýa uçuşlaryny guramagy teklip etdi

15.02.2024

Aşgabatda çagalar üçin IT we robototehnika okuwlaryna 40%-e çenli arzanladyş dowam edýär

Aşgabatda çagalar üçin IT we robototehnika okuwlaryna 40%-e çenli arzanladyş dowam edýär

14.02.2024

Wenada Türkmenistan bilen ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Wenada Türkmenistan bilen ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

13.02.2024

«Altyn asyr» Moskwanyň «Lokomotiw» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol kluby Russiýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän Moskwanyň «Lokomotiw»

13.02.2024

Halkara deňiz porty we «Türkmen Logistika» assosiasiýasy özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdiler

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we «Türkmen Logistika» assosiasiýasy özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama

12.02.2024

Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisä gutlag hatyny iberdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisä gutlag hatyny iberdi

12.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň milli baýramy – Ynkylap güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň milli baýramy – Ynkylap güni bilen gutlady

11.02.2024

Ýurtda ulag hyzmatlary 121% ýokarlandy

Ýurtda ulag hyzmatlary 121% ýokarlandy

11.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

10.02.2024

2023-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ähli ilatyna

2023-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ähli ilatyna

10.02.2024

Demir ýol ulaglary pudagynda sanly ulgam ösdürilýär

Demir ýol ulaglary pudagynda sanly ulgam ösdürilýär

09.02.2024

Arkadag şäheriniň edara-kärhanalarynda “Agzybirlik tilsimaty” kompaniýasynyň öndürýän kompýuterleri ornaşdyryldy

Türkmenistanyň iň ýaş we döwrebap şäheri bolan Arkadag şäheriniň durmuş infrastrukturasy özünde iň öňdebaryjy tehnologiýalary jemleýär.

09.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ilham Aliýewi Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen mübärekläp

08.02.2024

Katar Döwleti Transowgan demir ýol taslamasynyň maslahatyna goşuldy

Katar Döwleti Transowgan demir ýol taslamasynyň maslahatyna goşuldy

08.02.2024

Türkmenistanyň talyp toparlary «CyberQuest» hakatonyna gatnaşmaga

Türkmenistanyň talyp toparlary «CyberQuest» hakatonyna gatnaşmaga

07.02.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

07.02.2024

Türkmenistan — «Airbus» kompaniýasy: kosmos ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistan — «Airbus» kompaniýasy: kosmos ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

06.02.2024

Russiýa Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly Gyrgyzystana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer

Russiýa Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly Gyrgyzystana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer

06.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady

05.02.2024

«Lebaptelekom» täze hyzmatlary hödürleýär

«Lebaptelekom» täze hyzmatlary hödürleýär

05.02.2024

Türkmenistanda mart-aprel aýlarynda halkara olimpiadalar, ylmy-amaly maslahat we sergi geçiriler

Türkmenistanda mart-aprel aýlarynda halkara olimpiadalar, ylmy-amaly maslahat we sergi geçiriler

04.02.2024

«KamAZ K5» awtoulagynyň ähli bölekleri Russiýada öndüriler

«KamAZ K5» awtoulagynyň ähli bölekleri Russiýada öndüriler

04.02.2024

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

03.02.2024

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Jidda we Hoşimin şäherlerine awiapetekleriň onlaýn-satuwyny açdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy turkmenistanairlines.tm resmi web saýtynda Jidda (Saud Arabystany) hem-de Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň onlaýn-satuwyny ýola goýdy.

03.02.2024

Russiýanyň demir ýollarynyň Türkmenistandaky wekilhanasy hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmaga gönükdiriler

Russiýanyň Demirýollarynyň wekiliýeti Türkmendemirýollary wekilleri bilen duşuşygy Aşgabatda geçirildi.

02.02.2024

Gazagystan Türkmenistan bilen serhetdäki gümrük nokatlaryny döwrebaplaşdyryrar

Gazagystan Türkmenistan bilen serhetdäki gümrük nokatlaryny döwrebaplaşdyryrar

02.02.2024

«RDÝ logistika» kompaniýasynyň wekilleri däne daşamak üçin Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşýarlar

«RDÝ logistika» kompaniýasynyň wekilleri däne daşamak üçin Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşýarlar

02.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň täze Ýokary Baştutanyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň täze Ýokary Baştutanyny gutlady

01.02.2024

Daşoguzda «KAMAZ» ulaglaryny abatlamak boýunça okuw we hyzmat merkezi açylar

Daşoguzda «KAMAZ» ulaglaryny abatlamak boýunça okuw we hyzmat merkezi açylar

01.02.2024

«EIB Global» ulag ulgamynyň ösüşi üçin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 1,5 milliard ýewro golaý serişde bermegi meýilleşdirýär

«EIB Global» ulag ulgamynyň ösüşi üçin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 1,5 milliard ýewro golaý serişde bermegi meýilleşdirýär

01.02.2024

TRACECA maksatnamasyna gatnaşýan türki dilli ýurtlaryň gümrük hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly dörediler

TRACECA maksatnamasyna gatnaşýan türki dilli ýurtlaryň gümrük hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly dörediler

01.02.2024

Üns beriň BÄSLEŞIK!

Üns beriň BÄSLEŞIK!

31.01.2024

Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyrylyşdy

Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby tanyşdyrylyşdy

31.01.2024

Türkmen wekiliýeti Brýusselde ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi

Türkmen wekiliýeti Brýusselde ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi

31.01.2024

Türkmenistan hem-de Bütindünýä poçta birleşigi: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistan hem-de Bütindünýä poçta birleşigi: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

31.01.2024

Moskwada Türkmenistanyň we Gresiýanyň Russiýadaky ilçileriniň duşuşygy boldy

Moskwada Türkmenistanyň we Gresiýanyň Russiýadaky ilçileriniň duşuşygy boldy

30.01.2024

«Xiaomi SU7» gyşky synaglardan üstünlikli geçdi

«Xiaomi SU7» gyşky synaglardan üstünlikli geçdi

30.01.2024

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary boýunça gepleşikler geçirildi

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary boýunça gepleşikler geçirildi

30.01.2024

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna bagyşlanan maslahat geçirildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna bagyşlanan maslahat geçirildi

30.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Filippinler Respublikasyna täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Filippinler Respublikasyna täze ilçi belledi

30.01.2024

Geljekki Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Geljekki Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

30.01.2024

YB-Merkezi Aziýa durnukly ulag arabaglanyşygy boýunça maýa goýum forumy açyldy

YB-Merkezi Aziýa durnukly ulag arabaglanyşygy boýunça maýa goýum forumy açyldy

30.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiTürkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiTürkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

29.01.2024

Hytaýda uçarmansyz senagat başlaýar

Hytaýda uçarmansyz senagat başlaýar

29.01.2024

BAE-de paýtagtdan Al-Dannah sebitine uzaýan ilkinji demir ýol gatnawy ýola goýuldy

BAE-de paýtagtdan Al-Dannah sebitine uzaýan ilkinji demir ýol gatnawy ýola goýuldy

29.01.2024

Türkmenistan we BAE durnukly suw çözgütlerini işläp düzmek boýunça gepleşikler geçirýär

Türkmenistan we BAE durnukly suw çözgütlerini işläp düzmek boýunça gepleşikler geçirýär

29.01.2024

Döwlet Baştutanynyň garamagyna Türkmenistanyň innowasion ösüşine ýardam berjek ykdysady bähbitli teklipler hödürlenildi

Döwlet Baştutanynyň garamagyna Türkmenistanyň innowasion ösüşine ýardam berjek ykdysady bähbitli teklipler hödürlenildi

29.01.2024

Emeli intellekt boljak howany meteorologlardan has takyk çaklady

Emeli intellekt boljak howany meteorologlardan has takyk çaklady

29.01.2024

Lebap welaýatynda täze ýaşaýyş jaýlary gurulýar

Lebap welaýatynda täze ýaşaýyş jaýlary gurulýar

29.01.2024

«Globalink Logistics» — Türkmenistandaky howa ýük gatnawlary boýunça «Turkish Cargo» kompaniýasynyň resmi wekili

«Globalink Logistics» — Türkmenistandaky howa ýük gatnawlary boýunça «Turkish Cargo» kompaniýasynyň resmi wekili

29.01.2024

Bilermenler 2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglary bazarynyň görkezijileriniň peselmeginiň sebäbini düşündirdiler

Bilermenler 2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglary bazarynyň görkezijileriniň peselmeginiň sebäbini düşündirdiler

29.01.2024

2024-nji ýylda Hazaryň üsti bilen uzaýan halkara ulag ugry boýunça 4 mln tonnalyk ýüküň daşalmagy meýilleşdirilýär

2024-nji ýylda Hazaryň üsti bilen uzaýan halkara ulag ugry boýunça 4 mln tonnalyk ýüküň daşalmagy meýilleşdirilýär

29.01.2024

Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy

Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy

29.01.2024

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetine «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

28.01.2024

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy» seýilgähiniň durkuny täzelemek boýunça işler durmuşa geçiriler

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy» seýilgähiniň durkuny täzelemek boýunça işler durmuşa geçiriler

28.01.2024

TÜRKMENISTAN SOŇKY BÄŞ ÝYLDA GERMANIÝADAN IMPORT EDILEN ULAG SERIŞDELERINIŇ MÖÇBERINI DÖRT ESSE ARTDYRDY

TÜRKMENISTAN SOŇKY BÄŞ ÝYLDA GERMANIÝADAN IMPORT EDILEN ULAG SERIŞDELERINIŇ MÖÇBERINI DÖRT ESSE ARTDYRDY

28.01.2024

Türkmenistanda «hydro plus» kysymly dizel ýangyjynyň we «sae 50 api cf-4» kysymly motor ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenistanda «hydro plus» kysymly dizel ýangyjynyň we «sae 50 api cf-4» kysymly motor ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy

28.01.2024

Türkmenistan we BAE maglumat pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirýärler

Türkmenistan we BAE maglumat pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirýärler

28.01.2024

Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

28.01.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy iş maslahatyny geçirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy iş maslahatyny geçirdi

28.01.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby ýapon dilinde neşir edildi

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby ýapon dilinde neşir edildi

25.01.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde « Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy egsilmez hazynadyr» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde « Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy egsilmez hazynadyr» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

21.01.2024

Türkmenistanda kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreler güýçlendiriler

Türkmenistanda kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreler güýçlendiriler

01.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Täze ýyl bilen gutlady

Президент Туркменистана обратился к соотечественникам с Новогодним обращением

06.12.2023

Aşgabatda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşylýar

Aşgabatda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşylýar

23.11.2023

Maglumat merkezi we Ýewropa bilen baglanyşdyrýan sanly köpri – “Türkmenaragatnaşyk” Agentliginiň taslamalary Londonda maslahatlaşyldy

Maglumat merkezi we Ýewropa bilen baglanyşdyrýan sanly köpri – “Türkmenaragatnaşyk” Agentliginiň taslamalary Londonda maslahatlaşyldy

18.11.2023

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli Aşgabatda çäre geçirdi

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli Aşgabatda çäre geçirdi

11.11.2023

Aragatnaşyk hemmelere gerek: sebit arkalaşygyndan bitewi maglumat jemgyýetine

Aragatnaşyk hemmelere gerek: sebit arkalaşygyndan bitewi maglumat jemgyýetine

10.11.2023

Türkmenistanda internet ulanyjylarynyň sany 3,1 milliondan geçdi

Türkmenistanda 3 million 149 müň 178 ulanyjy internete birikdirildi diýip, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň

10.11.2023

«Jingdong» kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Şu gün — 10-njy noýabrda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewiň ýolbaşçylygyndaky topar «Jingdong»

10.11.2023

«Türkmentel — 2023» atly xvi halkara sergisiniň we ylmy maslahatyň çäginde birnäçe resminamalara gol çekildi

Maslahatyň işiniň birinji gününiň ahyrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň

09.11.2023

Aşgabatda 5G - ykjam aragatnaşygyň indiki nesli bolan ITU okuwy başlandy

Şu gün, “Turkmentel-2023” halkara forumynyň ýerinde Halkara Telekommunikasiýa Bileleşigi (ITU) tarapyndan gurnalan

09.11.2023

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary “Turkmentel-2023” -iň çäginde Germaniýanyň kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mämmedowa metbugat meseleleri boýunça germaniýanyň kompaniýalarynyň

09.11.2023

Aşgabatda “Turkmentel-2023” halkara sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi

Şu gün Aşgabatda, Söwda-senagat palatasynyň sergi merkezinde telekommunikasiýa, telemetriýa,

08.11.2023

Aşgabatda GDA-nyň sebit aragatnaşygy we maglumat boýunça bilelikdäki mejlisi geçirildi

Çarşenbe güni Aşgabat şäherindäki “Arçabil” myhmanhanasynda Aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň (ASA)

08.11.2023

Dünýäniň öňdebaryjy aragatnaşyk kompaniýalary “Türkmentel-2023” sergisine gatnaşarlar

Dünýäniň öňdebaryjy aragatnaşyk kompaniýalary “Türkmentel-2023” sergisine gatnaşarlar

07.11.2023

«Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işine başlaýar

«Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işine başlaýar

27.10.2023

Türkmenistana Megatehnologiýa geçelgesine goşulmak teklip edildi

Türkmenistana Megatehnologiýa geçelgesine goşulmak teklip edildi

19.10.2023

“TürkmenTEL 2023” konferensiýa we sergisi geçiriler

“TürkmenTEL 2023” konferensiýa we sergisi geçiriler

18.10.2023

Astana we Aşgabat telekommunikasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

Astana we Aşgabat telekommunikasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

17.10.2023

"Euronews" teleýaýlymy "Türkmenaragatnaşyk" agentligi bilen hyzmatdaşlygyny giňelder

"Euronews" teleýaýlymy "Türkmenaragatnaşyk" agentligi bilen hyzmatdaşlygyny giňelder

04.10.2023

AŞTU resmi saýtynyň web-salgysyny üýtgetdi

Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) özüniň resmi saýtyna giriş salgysyny täzeledi.

03.10.2023

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet Kiberhowpsuzlyk gullugy bilen Özbegistan Respublikasynyň «Kiberhowpsuzlyk merkezi» unitar edarasynyň arasynda kiberhowpsuzlyk ulgamynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi

2023-nji ýylyň 3-4-nji oktýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilýän ilkinji Kiberhowpsuzlyk

03.10.2023

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Daşkent şäherinde Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023» atly halkara maslahatyna gatnaşýar

Guramaçylykly we ýokary derejede geçirilýän Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023»

02.10.2023

“Türkmenaragatnaşyk” german kompaniýalaryny IT taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi german kompaniýalaryny hyzmatdaşlyk we maýa goýum üçin

02.10.2023

Golaýda "Amazon" kompaniýasynyň ilkinji hemralary kosmosa uçurylar

"Boeing" we "Lockheed Martin" kompaniýalarynyň bilelikdäki kärhanasy bolan "United Lauch Alliance" 6-njy oktýabrda "Amazon Project Kuiper"

30.09.2023

Ewerest dagynda syýahatçylar we işewürler üçin ýokary tizlikli internet üpjün edildi

Gimalaýlardaky Ewerest dagynyň etegindäki syýahatçylyk lagerinde we myhmanhanada ýokary tizlikle internet peýda boldy

26.09.2023

Türkmenistan iki sany halkara aragatnaşyk ulgamyny gurmagy meýilleşdirýär

Türkmenistan Eýrana we Gazagystana çenli iki sany täze optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny çekmegi meýilleşdirýär

20.09.2023

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň

26.07.2023

“Älem TV” IPTV hyzmatynyň nyrhnamalary täzelendi

“Älem TV” IPTV hyzmatynyň nyrhnamalary täzelendi. Amatly bahalar we ýokary hilli sanly teleýaýlym.

02.07.2023

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi NEC Telekommunikasiýa Maglumat Tehnologiýalary Ltd.Sti we Delta Telecom Ltd.

28.04.2023

Aşgabatda ýakyn günlerde ulag ulgamy boýunça halkara forum geçiriler

Şu gün, Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky Hökümet mejlisini geçirdi.

23.02.2023

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi we “Thales Alenia Space” hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Aşgabatda "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew bilen howa giňişligi enjamlaryny öndürýän fransuz "Thales Alenia Space" wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

19.01.2023

ICANN76 ccTLD habarlar sessiýasy

CcNSO maslahatlar programmasynyň Komiteti (MPC) Meksikanyň Kankun şäherinde geçiriljek ICANN76 jemgyýetçilik forumynyň ccTLD habarlar sessiýasynyň indiki neşiri üçin alyp baryjylary gözleýär.

14.11.2022

Türkmenistanda “Türkmentel — 2022” halkara sergisi we ylmy maslahat geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2022” atly XV halkara sergisiniň we ylmy maslahatyň açylyş dabarasy boldy.

07.09.2022

Domen üçin onlaýn töleg hyzmaty

Milli bellige alyjy «Türkmendomen» HJ domen atlaryny bellige almak hyzmatynyň tölegini, tmdomain.com.tm portalynda Rysgalbank, Senagatbank, Halkbank we Daşary ykdysady iş bankynyň kartlary arkaly tölemek mümkinçiligi ýola goýuldy.

06.05.2022

"Türkmentelekom" EAK-sy domen üçin korporatiw poçta hyzmatyny hödürleýändigini habar berýär

Korporatiw poçta hyzmaty

28.02.2022

ICANN 46-njy aç-açan dabarany ýüzbe-ýüz yglan edýär

ICANN 46 -njy dabarasy

17.02.2022

IT

“Chrome” -da täze syýahat aýratynlygy bar

07.02.2022

ICANN73

ICANN73 onlaýn jemgyýetçilik forumynyň gün tertibi çap edildi

25.11.2021

Turkmentel 2021

Aşgabatda telearagatnaşyk ugry boýunça “Turkmentel 2021” XIV Halkara ylym maslahaty geçiridi

19.11.2021

Multidomain we Wildcard SSL

Multidomain we Wildcard SSL sertifikatlary

16.07.2021

ICANN71

2021-nji ýylyň 14-17-nji iýulynda ICANN71 wirtual forumy onlaýn ýagdaýda geçirildi.

13.05.2021

EV SSL

EV (Extended Validation) SSL sertifikaty

20.04.2021

ICANN70 statistika

ICANN70 statistika

05.04.2021

Türkmenistan bilen Russiýa aragatnaşyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekçi

Türkmenistan bilen Russiýa aragatnaşyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekçi

31.03.2021

Webinar ccNSO

Webinar ccNSO

02.03.2021

SSL Sertifikat

SSL şahadatnamasyny satyn almak üçin onlaýn hyzmaty

11.02.2021

Saýtlar barada

Biziň web-saýtymyzda ähli web-saýtlaryň katalogy döredildi

20.01.2021

Türkmentelekom täze KVM hyzmatyny we Kolokasiýa üçin arzanladyşy hödürleýär

Türkmentelekom täze KVM hyzmatyny we Kolokasiýa üçin arzanladyşy hödürleýär