Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda» Permana gol çekdi

22.04.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permany bilen ýurdumyzyň raýatlarynyň birnäçesine hormatly atlar dakyldy: «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly ady Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň tälimçisi Meýlis Bäşimowiç Kuliýewe; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň kömekçi tälimçisi Ilýas Taganberdiýewiç Weliýewe.

«Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň Berkararlyk etrabynyň polisiýa bölüminiň ýerli wekiller bölümçesiniň ýerli wekili, şol ministrligiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Muhammetýar Döwletýarowiç Nuryýewe; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Polisiýanyň howa merkezi gullugynyň dikuçar serkerdesi, şol ministrligiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Keremli Jelilowiç Çaryýewe; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň gyşky we suw görnüşleri kafedrasynyň öwreniji mugallymy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Rahman Kamiljanowiç Myradowa; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Arslan Geldimyradowiç Geldimyradowa; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Musa Orazmyradowiç Annasaparowa; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Begenç Döwletmyradowiç Döwletmyradowa; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Öwezguly Täçmyradowiç Esenowa; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Gurbanmyrat Geldimyradowiç Taňňyýewe; Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Erkin Maksadowiç Kakabaýewe; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Amangeldi Rejepgulyýewiç Aganiýazowa; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Perhat Sähetmyradowiç Atekaýewe; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Pawel Andreýewiç Barkowskä; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Nowruz Eldarowiç Baýhanowa; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Döwrangeldi Timurowiç Baýjaýewe; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Baýmyrat Dörtgulyýewiç Baýmyradowa; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Döwlet Maksatmyradowiç Hydyrowa; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Serdar Çaryýewiç Kakajanowa; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Arslan Myratgulyýewiç Nuryýewe; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Aleksandr Aleksandrowiç Wahowskä; Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Ahmet Gurbanowiç Gurbanowa.