Resminamalar

Domen adyny bellige almagyň tapgyrlary

1   Resminamalary ýükläň.

2   Resminamalary dolduryň we biziň elektron poçtamyza admin@tmdomain.com.tm iberiň (şertnamanyň we beýleki resminamalaryň asyl nusgalary Milli bellige alyja gowşurylmalydyr).

3   Jogabymyza garaşyň.

4   Jogap alanyňyzdan soň, tölegiňizi geçirip şahadatnama alyp bilersiňiz.

Türkmenistanda hasaba alynan ýuridik şahslar üçin domenyň bahasy

GOV.TM

1556 TMT /ýyl

EDU.TM

1556 TMT /ýyl

MIL.TM

1556 TMT /ýyl

CO.TM

1765 TMT /ýyl

NET.TM

1765 TMT /ýyl

COM.TM

1765 TMT /ýyl

Daşary ýurt raýatlary üçin domeniň bahasy

Şertnama baglaşmak üçin telekeçi tarapyndan gerekli resminamalaryň sanawy

  • Ýüz tutma we arza
  • Domeni bellige almak boýunça şertnamanyň 2 nusgasyny üpjün etmek
Bu ýerde domeni bellige almak üçin gerekli resminamalary göçürip alyp bilersiňiz

Şertnama baglaşmak üçin ýüridiki şahs tarapyndan gerekli resminamalaryň sanawy

  • Ýüz tutma we arza
  • Domeni bellige almak boýunça şertnamanyň 2 nusgasyny üpjün etmek
Bu ýerde domeni bellige almak üçin gerekli resminamalary göçürip alyp bilersiňiz

Goşmaça domen adyny almak boýunça şertnama baglaşmak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

  • Ýüz tutma we arza
  • Goşmaça domen adyny almak boýunça şertnamanyň 2 nusgasyny üpjün etmek
Bu ýerde goşmaça domen adyny almak üçin gerekli resminamalary göçürip bilersiňiz

Domen adynyň möhletini uzaltmak üçin gerekli resminamalar

Bu ýerde domen adynyň möhletini uzaltmak üçin gerekli resminamalary göçürip bilersiňiz