Türkmenistanyň BSG-na agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27.04.2024

26-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Mejlisiň işine Türkmenistanyň degişli ministrliklerinden we pudak edaralaryndan Hökümet toparynyň agzalary gatnaşdylar.

Mejlisiň çäklerinde gatnaşyjylar Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň 2021-2030-njy ýyllar üçin Daşary söwda Strategiýasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde Türkmenistanyň hökümeti bilen BSG-niň arasyndaky işjeň gatnaşyklaryň aýratyn ähmiýetini bellediler.

Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar Hökümet komissiýasynyň 2023-nji ýylda amala aşyran işleriniň netijelerini gözden geçirdiler we 2024-nji ýyl üçin gün tertibini kesgitlediler.

Duşuşyga gatnaşyjylar 2020-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň synçy derejesini alandygyny, 2022-nji ýylyň fewral aýynda BSG-niň Ženewada geçirilen Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň BSG-niň doly agzasy bolmak üçin ýüz tutmagynyň netijesinde Türkmenistana BSG-na goşulyşýan döwlet («işjeň synçy») derejesini bermek hakynda karara gelinendigini nazara alyp, geljekki hyzmatdaşlyga degişli birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem BSG-niň Sekretariaty bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir hem-de teklip alyşdylar.