EV SSL

13.05.2021

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 29-dan ähli isleg bildirýänler onlaýn ýüztutma ugradyp EV (Extended Validation) SSL sertifikatyny alyp bilerler.

EV-sertifikat (iňlis diliniň Giňeldilen Tassyklama). Bu onlaýn işewürlikde işjeň ulanylýan iň täsirli we abraýly çözgüt. Bu sertifikat, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň kepili bolup durýar, we brauzerde salgy setirinde ýaşyl çyzyk gazanmaga mümkinçilik berýär. EV şahadatnamasy brauzeriň salgy setirinde kompaniýanyň adyny görkezýär. Gelip görýänler, ynamsyz ulanyjylardan girdeji alýan hüjümçiler däl-de, özüňiziň öňe sürýän kompaniýaňyzdygyny görüp bilerler. Şeýle şahadatnama almak DV ýa-da OV-den has kyn däl, şol bir wagtyň özünde has abraýly we ygtybarly. EV şahadatnamasy, işiňiz üçin peýdaly, sebäbi ulanyjynyň ynamynyň ýokarlanmagy sebäpli satuwy artdyrmaga kömek edýär.