Türkmenistan we «Uly Aziýa» hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşdy

01.04.2024

«Uly Aziýa» media topary hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti maglumatlar ulgamynda örara hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama gol çekdiler. Resminama gol çekmek dabarasy Aşgabatda geçen «Türkmen topragy – gadymyzy medeniýetiň merkezi» atly mediaforumyň çäginde guraldy.

Taraplar şertnamanyň çäginde birek-biregi teleýaýlymlarynyň, saýtlarynyň we sosial ulgamlarynyň çeşmeleri bilen üpjün etmek barada ylalaşdylar. Hususan-da, Döwlet komiteti «Uly Aziýa» teleýaýlymyna Türkmenistanyň taryhy, medeniýeti, däp-dessurlary, ýaşaýyş durmuşy, ylym we tehnologiýa, syýasat, ykdysadyýet, işewürlik, syýahatçylyk hem-de sport boýunça rus dilindäki telewizion gepleşiklerdir makalalar bilen üpjün eder. Bu maglumatlar «Uly Aziýa» teleýaýlymynda, şeýle hem «bigasia.ru» saýtynyň «Aziýanyň ýurtlary» rubrikasyndaky Türkmenistan baradaky habarlarda we bölümde peýda bolar.

Taraplar B2B we B2G segmentlerinde maglumat goldawyna we taslamalaryň hereketine gönükdirilen bilelikdäki gurama hem-de çärelere gatnaşmak hakynda ylalaşyk gazandylar.

Şertnama Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşyrowyň hem-de Russiýanyň media toparynyň baş direktory Aleksandr Lebedewiň goly bilen berkidildi.