Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

05.06.2024

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Sizi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda we tutuş dünýä jemgyýetçiliginde giňden bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde, ekologiýa diplomatiýasyny ösdürmekde alyp barýan işleriňiziň mundan beýläk-de üstünliklere beslenmegini arzuw edýärin.

Hormatly Prezidentimiz!

Siziň baştutanlygyňyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1972-nji ýylda kabul edilen Kararnamasy esasynda dünýä jemgyýetçiliginde giňden bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününiň ata Watanymyzda hem uly dabaralara beslenip baýram edilmegi döwlet derejesinde ekologik abadançylyga, ösümlik, haýwanat dünýäsiniň baýlaşdyrylmagyna we bu ugurda halkara giňişlikde edilýän bilelikdäki tagallalara berilýän uly ünsüň, oňa jogapkärçilikli çemeleşilýändiginiň nyşanydyr. Bitarap ýurdumyz bu meseleler boýunça halkara konwensiýalara, şertnamalara goşulmak, olary tassyklamak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny doly berjaý edýär. Türkmenistan howanyň üýtgemegi, çölleşmä garşy göreşmek, Aral deňzini halas etmek, Hazar deňziniň biodürlüligini we tebigaty goramak boýunça durmuşa geçirilýän halkara tagallalara işjeň gatnaşýar.

Belent mertebeli Prezidentimiz!

Siziň Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen 28-nji maslahatynda ýurdumyzyň Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny we onuň şertlerini ýerine ýetirmäge taýýardygyny yglan etmegiňiz Türkmenistanyň ekologiýa, daşky gurşawy goramak ugrundaky işjeňliginiň aýdyň güwäsi boldy. Şonuň bilen birlikde, ol Türkmenistanyň Howanyň üýtgemegi baradaky Milli strategiýasynyň durmuşa ornaşdyrylýandygyny doly tassyklady.

Sarpasy belent Prezidentimiz!

Siziň gatnaşmagyňyzda ýurdumyzda her ýylda ählihalk bag ekmek dabaralarynyň geçirilmegi ata Watanymyzyň bagy-bossanlyga öwrülmegine, halkymyzyň gözel tebigata bolan söýgüsiniň artmagyna uly itergi berýär. Siziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygaryňyza esaslanylyp, ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramaga, ajaýyp tebigatymyza aýawly çemeleşmäge, tebigy baýlyklarymyzdan tygşytly peýdalanmaga, ekologiýa syýasatyny durmuşa geçirmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Yzygiderli bag ekmek çäreleriniň netijesinde, owadan baglara beslenen seýilgähler, arassa ekoulgam, tokaý zolaklary kemala gelýär.

Paýtagtymyz Aşgabadyň, Arkadag şäheriniň daş-töwereginde we welaýatlarda tokaý zolaklarynyň çäkleri barha giňeýär. Hazar deňziniň tämiz howaly kenarynda döredilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ildeşlerimiziň we daşary ýurtly myhmanlaryň dynç almaklary, bu ýeriň özboluşly tebigy aýratynlyklary bilen tanyşmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Garagumuň jümmüşinde döredilen «Altyn asyr» Türkmen köli Garagum sährasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmaga, tutuş sebitiň ekologik ýagdaýyny gowulandyrmaga oňaýly täsir edýär. Eziz Diýarymyzda biologik köpdürlüligi we tebigy aýratynlygy saklamak, çölleşmä, topragyň şorlaşmagyna garşy göreşmek boýunça halkara forumlar, maslahatlar yzygiderli geçirilýär. Ýurdumyzyň bütin dünýäde tebigatyň gözelligini gorap saklamak baradaky başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldanylýar. Türkmenistanda daşky gurşawy goramak, ekologik abadançylygy üpjün etmek boýunça «Tebigaty goramak hakynda», «Ösümlik dünýäsi hakynda», «Haýwanat dünýäsi hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda» we başga-da birnäçe Kanunlaryň hereket etmegi bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işleriň hukuk esaslaryny has-da berkidýär.

Hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyz!

Halkymyzyň «Bag — durmuşyň bezegi» diýen paýhasly jümlesi biziň günlerimizde nurana arzuwlaryň amala aşýandygyny görkezýän hakykata öwrüldi. Aziýanyň merjeni bolan gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Birleşen Milletler Guramasynyň «Şäherlerdäki agaçlar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goşandy üçin degişli güwänama mynasyp bolmagy hem ýurdumyzyň ekologiýa diplomatiýasyny ösdürmekdäki üstünligidir.

Hormatly Prezidentimiz!

Sizi Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlaryňyz mundan beýläk-de rowaç bolsun!

Sizi hormatlamak bilen,
Türkmen halkynyň Milli Lideri,
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy,
Gahryman Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedow.