Rimde Türkmenistanyň ilçisi bilen Azyk we oba hojalygy guramasynyň adam resurslary bölüminiň başlygynyň arasynda duşuşyk geçirildi

06.05.2024

Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) Rimdäki baş edarasynda, Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky adatdan daşary we doly ygtyýarly wekili Toila Komekow bilen Azyk we oba hojalygy guramasynyň bölüminiň başlygy Serge Nakuziniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmen ilçisi guramanyň işine oňyn baha berdi we Türkmenistanyň bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýändigini aýtdy.

Mundan başga-da Azyk we oba hojalygy guramasynyň dürli ugurlarynda Türkmenistanyň wekilleri üçin tejribe toplamak, oba hojalygy, howanyň üýtgemegi, suw baýlyklaryny dolandyrmak we çölleşmäge garşy göreş boýunça ökde hünärmenleri taýýarlamak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mundan başga-da Azyk we oba hojalygy guramasynyň dürli ugurlarynda Türkmenistanyň wekilleri üçin tejribe toplamak, oba hojalygy, howanyň üýtgemegi, suw baýlyklaryny dolandyrmak we çölleşmäge garşy göreş boýunça ökde hünärmenleri taýýarlamak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.