Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

12.04.2024

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory U Insin bilen duşuşdy.

Duşuşykda taraplar häzirki döwürde Sekretariatyň alyp barýan işlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, şu aýda Sian şäherinde geçirilýän sekretariat geňeşleriniň üçünji tapgyryna gatnaşmak, şu gurluşa gatnaşýan ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň şu ýylyň ikinji ýarymynda geçirilýän ýygnagyna gatnaşmak meseleleri maslahatlaşyldy.

Şeýle hem, türkmen diplomaty duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Hytaý bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda: Merkezi Aziýa - Hytaý formatynyň çäginde çykyş etdi.