Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

02.04.2024

Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Mowlamow Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari tarapyndan kabul edildi. Bu barada türkmen diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşykda Atajan Mowlamow, Asif Ali Zardariniň ikinji gezek ýokary wezipä bellenilmegi bilen baglanyşykly Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň adyndan döwlet baştutanyna gutlaglar we iň gowy arzuwlar bilen ýüzlendi.

Taraplar döwletara gatnaşyklarynyň dürli ugurlaryny öz içine alýan Türkmen-Pakistan gatnaşyklarynyň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ruhunda özara hormat, deňlik we özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ösýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda Prezident Asif Ali Zardari Pakistanyň Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýändigini we olaryň mundan beýläk hem ösdürilmegine we iki ýurduň halklarynyň bähbidi üçin ähli ugurlarda güýçlenmegine gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.