ICANN 46-njy aç-açan dabarany ýüzbe-ýüz yglan edýär

28.02.2022

Domen atlar we sanlar üçin internet korporasiýasy (ICANN), COVID-19 pandemiýasyndan soň ýüzbe-ýüz açar gol çekmek (KSK) dabaralarynyň bölekleýin täzeden başlandygyny habar berýär. Dabara doly yzygiderli işe gaýdyp gelmese-de, bu ahyrky maksada tarap ýene bir ädim görkezýär. Domen ady ulgamynyň (DNS) kök zolagyny üpjün etmek üçin 46-njy KSK dabarasy 2022-nji ýylyň 17-nji awgustynda Kaliforniýanyň El Segundo şäherinde sagat 20: 00-da meýilleşdirilýär. ICANN-yň esasy gol çekişlik dabaralary, howpsuz we hemmeler üçin elýeterli bolan internet infrastrukturasy üçin möhüm kepilliklerden biridir. DNS internetiň salgylar kitabydyr. Dünýäde 4,5 milliarddan gowrak adam her gün internetde salgylanma üçin ulanýar. Ulanyjylaryň köpüsi üçin DNS interneti has aňsat ulanmaga kömek edýär. Ulanyjylar her web sahypasy ýa-da programma üçin çylşyrymly san ýerlerini ýazmagyň ýerine, internetde salgylanma, e-poçta ibermek we başgalar üçin icann.org ýaly domen atlaryny ulanyp bilerler. KSK dabaralary we Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) tehnologiýasy bolmasa, DNS has ygtybarly bolmazdy we internet ulanyjylary dürli howpsuzlyk hüjümlerine sezewar bolardy. Çäräniň dowamynda ICANN işgärleri DNS-ni goraýan açar görnüşi bolan KSK kök zolagyny alýarlar. Dabara global DNS amallaryny goraýan birnäçe aýlap kriptografiki gollar öndüriler. Dabara, KSK-a girmek üçin ICANN jemgyýetiniň ynamdar jemgyýet wekilleri diýlip atlandyrylýan dürli hünärmenler toparyny çekmek üçin döredildi. Bu bileleşigiň agzalary töwekgelçiligi azaltmak üçin dünýä derejesinde paýlanýar; dabara geçirilende diňe bir ýerde ýygnanýarlar. ICANN KSK dabaralaryny 2010-njy ýylda köpçülikleýin çäresi bilen başlady. Ilkinji köpçülikleýin çäre üçin ICANN işgärleri meýletinleri gatnaşmaga çagyrdy, bu tejribe şu güne çenli dowam edýär. Dabarany şeýle usulda geçirmek, DNS-ni üpjün etmekde we hemmämize elýeterli etmekdäki rolunyň möhüm bölegi bolan ICANN-yň beýan eden ýörelgelerine we amallaryna açyk we aç-açan bolmak üçin laýyk gelýär.