Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28.03.2024

- Türkmenistanyň gadymy döwürlerden bäri siwilizasiýalaryň merkezi bolandygyny, bu ýerden Beýik Ýüpek ýolunyň geçendigini bellemek möhümdir. Köneürgenjiň, Gadymy Merwiň we Nusaýyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen taryhy ýadygärlikleri türkmen halkynyň täsin medeni mirasy, gadymy geçmişi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär --- diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Duşuşykda Köpetdagyň ajaýyp dag künjekleriniň, Garagum sährasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň, Amyderýanyň kenarýaka zolaklarynyň, Köýtendagyň, Hazar deňziniň türkmen kenarynyň ekologik syýahatçylyk üçin ajaýyp ýerlerdigi bellenildi. Şeýle-de durmuş-ykdysady taýdan ösüşi hem-de ekologik abadançylygy üpjün etmek üçin Türkmenistanyň mundan beýläk-de durnukly syýahatçylygy ösdürmegi göz öňünde tutýandygy, onuň maksatlarynyň Durnukly ösüş maksatlaryna doly laýyk gelýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda Prezident Serdar Berdimuhamedow türkmen tarapynyň geçen ýyllaryň dowamynda ýola goýlan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de netijeli teklipleriň ählisine garamaga taýýardygyny tassyklap, Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň Baş sekretary Zurab Pololikaşwilä berk jan saglyk, bagtyýarlyk, jogapkärli işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.