Russiýanyň demir ýollarynyň Türkmenistandaky wekilhanasy hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmaga gönükdiriler

03.02.2024

Russiýanyň Demirýollarynyň wekiliýeti Türkmendemirýollary wekilleri bilen duşuşygy Aşgabatda geçirildi. Onda Russiýanyň demirýolunyň Türkmenistanda wekilhanasynyň açylmagy we Aşgabat-Arkadag ýolagçy elektrik otlusynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.
SNG.Today habar gullugynyň habaryna görä, Russiýanyň demirýol paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky baş wekili Iwan Tonkih bu ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek meýilnamalary barada aýtdy.
Onuň sözlerine görä, wekilhanasynyň açylmagy integrasiýany çuňlaşdyrmak, resminamalaşdyrmak, resminamalary alyşmak, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek we ýük dolanyşygyny ýokarlandyrmak üçin çynlakaý meýilnamalary aňladýar. Russiýa Federasiýasynyň we «Türkmendemirýollary» agentligi guramalarynyň özara täsirine toplumlaýyn çemeleşmekdir.
Şeýle hem saparyň dowamynda Aşgabat-Arkadag ýolagçy ekspress taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Rus demir ýollary birnäçe tehnologiki warianty göz öňünde tutmagy teklip edýär.