Şu gün Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirilýär

24.05.2024

Şu gün Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirilýär.

Duşuşygyň gün tertibi 12 meseläni öz içine alýar. Däp bolşy ýaly, gysgaldylan görnüşde geçiriljek mejlisde Geňeş agzalary Arkalaşygyň ykdysady gatnaşyklarynyň häzirki temalary barada pikir alşarlar.

Energetika pudagynda hyzmatdaşlyk konsepsiýasynyň taslamasyny we ony durmuşa geçirmek üçin ileri tutulýan çäreleriň meýilnamasyny, şeýle hem GDA agza ýurtlaryň çäginden geçýän halkara ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça Hereket meýilnamasyny mejlisiň giň formatynda ara alyp maslahatlaşmak teklip edilýär.

Mundan başga-da, mejlisde saglygy goraýyş, himiýa senagaty, howply galyndylary dolandyrmak we intellektual eýeçilik pudagyndaky hukuk bozulmalara garşy göreş bilen bagly birnäçe resminamalary kabul etmek meýilleşdirilýär.

Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň gün tertibiniň ýene bir meselesi Aşgabadyň Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri hökmünde yglan edilmegi bolar.