Wenada Türkmenistan bilen ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

14.02.2024

Türkmenistanyň ilçisi Hemra Amannazarowyň ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň başlygy Pieý Kauma bilen duşuşygynda hyzmatdaşlygyň mümkin bolan ugurlary, şeýle hem sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça bilelikdäki tagallalar ara alnyp maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Wena şäherindäki diplomatik wekilhanasy habar berýär.

Geçirilen söhbetdeşlikde türkmen diplomaty Türkmenistanyň dürli ugurlardaky, şol sanda halkara ykdysady işjeňlikdäki başlangyçlaryna ünsi çekdi. Şeýle hem, ÝHHG-nyň wekiline Türkmenistanda bolup geçýän wakalara, şol sanda daşary syýasat ugruna giňişleýin syn berildi.

Gepleşik wagtynda bilelikdäki tagallalaryň ähmiýeti nygtaldy we sebitiň durnuklylygyny we hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde Türkmenistanyň we ÝHHG-niň umumy maksatlary bellendi. Bellenişi ýaly, bu özara gatnaşyk Türkmenistanyň halkara diplomatiýasyndaky işjeň ornuny nygtaýar.

Türkmen diplomaty ýurduň umumy maksatlara ýetmek üçin ÝHHG bilen hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny tassyklady.