Özbegistanyň Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlady

20.03.2024

TDH habar gullugynyň habaryna görä Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Nowruz baýramy - bahar oýanmagy, täzeleniş we durmuş baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň prezidentine we halkyna tüýs ýürekden gutlaglar we iň gowy arzuwlar iberdi.

- Nowruz, gadymy taryhy, baý we üýtgeşik özüne çekijiligi, şeýle hem çuňňur pelsepe mazmuny bilen gadymy däp-dessurlarymyzy we gymmatlyklarymyzy aýdyň görkezýär.

Asyrlar boýy doly sazlaşykda, dostlukda we hoşniýetli ýaşap geçen halklarymyz bu baýramçylygy aýratyn joşgun we arassa pikirler bilen belleýärler.

Özara saparlary güýçlendirmek we iň ýokary derejede gepleşiklere ynanmak arkaly köptaraplaýyn we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň gözýetimlerini hasam giňeldip, strategiki hyzmatdaşlygy düýbünden täze derejä çykaryp biljekdigimize ynanýaryn -diýdi.

Şawkat Mirziýoýew pursatdan peýdalanyp, Serdar Berdimuhamedowa saglyk, maşgala bagty we uly üstünlikler, dogan türkmen halkyna parahatçylyk, abadançylyk we mundan beýläk-de üstünlik arzuw etdi.