Webinar ccNSO

31.03.2021

Mart aýynyň 17-18-ne ccTLD (country code Top Level Domain) wekilleri üçin ccNSO (country code Names Supporting Organisation) webinarlary geçirildi. Ilki bilen, her kim ccTLD düşünjesi bilen tanyşdy. Soňra ccTLD-leriň ähmiýeti we aýratynlyklary subut edildi. Şeýle hem, ICANN direktorlar geňeşinde ccNSO-nyň bardygyny belläp geçdiler.

Soňra ccNSO-nyň funksiýalary we mümkinçilikleri barada gürrüň berildi:
1) ccTLD-ler bilen baglanyşykly geňeş üçin global syýasatlary işläp düzmek we maslahat bermek.
2) ccNSO jemgyýetinde domen atlary bilen baglanyşykly ccTLD çärelerini goşmak bilen ylalaşyk gurmak.
3) Beýleki ICANN goldaw guramalary, ICANN komitetleri we saýlaw okruglary bilen utgaşdyrmak.
Mundan başga-da, guramamyzyň wekilleri tanyşdyryş we guramamyzyň işi, bellige alyş statistikasy, onlaýn hyzmatlar we Türkmenistanyň internet bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy barada prezentasiýa arkaly tanyşdyrdylar.