Serdar Berdimuhamedow Masud Pezeşkiany Eýranyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy bilen gutlady

07.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow jenap Masud Pezeşkiana Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, türkmen döwletiniň Baştutany Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň asyrlara uzap gidýän mizemez dost-doganlyga we özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, strategik häsiýete eýe bolan bu gatnaşyklaryň bilelikdäki tagallalar netijesinde iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Masud Pezeşkiana tüýs ýürekden berk jan saglyk, gujur-gaýrat, şeýle-de Eýranyň halkynyň öňe gitmegine we gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarydyr işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.