«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Daşkent şäherinde Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023» atly halkara maslahatyna gatnaşýar

03.10.2023

Guramaçylykly we ýokary derejede geçirilýän Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023» atly halkara maslahatynyň 1-nji iş gününedünýäniň onlarça döwletiniň ygtyýarlandyrylan wekilleri hem-de«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygynyň ýolbaşçylyk etmegindewekiliýeti gatnaşdylar.
Kiberhowpsuzlyk boýunça «CSS 2023» atly halkara maslahatynda sebit boýunça maglumatlaryň kiber howplara garşy goraglylygyny üpjün etmek, döwrebap sanly çözgütleri işläp düzmek, bu ugurda tejribe alyşmak we sebitara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de netijeli ösdürmek baradaky halkara derejeli meselelere möhüm ähmiýet berildi.
Maslahatyň dowamynda, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew bilen Özbegistan Respublikasynyň Sanly tehnologiýalar ministri Ş.Şermatowyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň çäklerinde Kiberhowpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek, maglumatlaryň kiber howplara garşy goraglylygyny üpjün etmek, Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary hem-de maglumat howpsyzlygy we sanly ykdysadyýeti ösdürmekde hünärmenleri taýýarlamak babatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy.