Gazagystanyň ulag ministri GDÝ-däki üýtgeşmeler hakynda: Demir ýol infrastrukturasy boýunça milli operatory dörederis

20.02.2024

Senator Ýewgeniý Bolgertiň pikiriçe, «Gazagystan demir ýollarynyň» (GDÝ) gurluşynda milli infrastruktura operatoryny döretmek ýa-da aýyrmak meselesi yzygiderli yza süýşürilýär. Ýolbaşçynyň şeýle mazmundaky sözlerini «inbusiness.kz» köpçülige ýetirýär.

«Häzirki wagtda infrastrukturany ösdürmek üçin käbir möhüm wezipeler milli ýük daşaýjy tarapyndan amala aşyrylýar. Munuň özi bäsdeşlik gurşawynda bolandygy sebäpli, bu kompaniýa üçin adaty ýagdaý däl. Şu nukdaýnazardan hem, ulag işine beýleki gatnaşyjylar üçin deň bolmadyk şertler döredilýär. Bu meselede meniň soragym bar: infrastrukturanyň milli operatory döredilermi?» — diýip, deputat sowal berdi.

Ulag ministri Marat Karabaýew bu sowala häzirki wagtda esasy demir ýol ulgamlarynyň torunyň ýük daşamak boýunça jogapkärdigini tassyklamak bilen jogap berdi.

«Birinji tapgyryň «Gazagystanyň demir ýollarynda» aýratyn hukuk tarapy döretmegi, ony aýry ýuridik şahs hökmünde kesgitlemegi özünde jemlejekdigini çaklaýarys. Esasy demir ýol ulgamlarynyň toruna, şol sanda ulag işlerine häzirki wagtda näçeräk serişdäniň ýatyrylýandygyna, bu işiň girdeji we çykdajy bölegine düşünmek gerek. Geliň, deňagramlylyga düşüneliň we ikinji tapgyrda «Gazagystanyň demir ýollaryndan» aýratyn tarap hökmünde meseläni ara alyp maslahatlaşalyň. Infrastruktura üçin aýratyn institut döretmek iki tapgyra bölünýär. Şolaryň birinjisi «Gazagystanyň demir ýollarynyň» çäginde özbaşdak işleýän aýratyn hukuk tarapyny döretmek zerurlygyndan ybarat. Biz onuň işlerini seljereris. Şol seljermeden ugur alyp hem, onuň garaşsyz edara hökmünde bölünmegi baradaky gutarnykly karary kabul ederis» — diýip, ministr sözüni jemledi.

Senatyň başlygy Maulen Aşimbaýew bazara hususy kompaniýalary çekmegiň zerurdygyny aýtdy. Aşimbaýewiň belleýşi ýaly, işiň mukdary we iş ýüki artýar. Häzirki wagtda «Gazagystanyň demir ýollarynyň» işi ösüş üçin ýeterlik däl. Şonuň üçin hem, täze tarapyň oýunçylaryny — hususy kompaniýalary çekmegiň zerurlygy döreýär. Esasy zat, demir ýol ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak we pudagyň beýleki möhüm meselelerini çözmek üçin maýa goýumlary çekmek zerurdyr.