Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini ýerine ýetirijini kabul etdi

17.04.2024

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mihal Mlynary kabul etdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, duşuşygyň barşynda myhman BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň derwaýys meseleleri boýunça düýpli pikir alşyldy.

Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylda Türkmenistan BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň Durnukly şäherleşme boýunça dostlar toparyna we Şäherleri ösdürmek boýunça täze maksatnamasyna goşuldy. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň wekilhanasyny açmak meselesiniň guramanyň dowam edýän 78-nji mejlisinde Türkmenistan üçin ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutany bu baradaky gürrüňi dowam edip, şu ugurdaky ilkinji ädim hökmünde hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny kesgitlemek we netijede, taslamalaýyn resminamany işläp düzmek üçin BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň hünärmenlerinden ybarat bolan toparyň Türkmenistana saparyny guramagy teklip etdi. Bu resminama özara gatnaşyklaryň hukuk binýady bolup hyzmat eder.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanda inklýuziw durmuş hyzmatlarynyň ulgamyny hem-de ilatyň goraglylygyny üpjün etmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi bellenildi. Şeýle-de açylyş dabarasynda Arkadag şäheriniň BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň "Inklýuziw, howpsuz, durnukly we akylly sebitler hem-de jemagatlar ýörelgelerini durmuşa geçirmekdäki tagallalary üçin" atly güwänamasyna mynasyp bolandygy barada aýdyldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow şähergurluşyk ugrunda Türkmenistanda alnyp barylýan işlere ýokary baha berlendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutany Türkmenistanyň BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasy bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny nygtap, birnäçe teklipleri, şol sanda şähergurluşyk ulgamynda, kanun çykaryjylyk babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek, döwrebap hukuk usulyýetlerini we mehanizmlerini öwrenmek baradaky teklipleri beýan etdi. Şeýle hem ýokary tehnologiýaly, ekologiýa taýdan arassa, tebigy betbagtçylyklary durnukly we durmuş taýdan amatly şäherleri ösdürmek boýunça ählumumy maksatnamalary hem-de strategiýalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek, şäher infrastrukturasyny gurmakda we dolandyrmakda döwlet hem-de hususy pudagyň arasyndaky hyzmatdaşlyk boýunça öňdebaryjy tejribeleri paýlaşmak teklip edilýär.

Türkmenistanyň BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň şu meseleler boýunça tekliplerine seretmäge taýýardygy barada aýdyldy.