Aşgabat türki dünýäsiniň metbugat jemgyýetini çagyrýar

17.03.2024

28-nji martda Aşgabatda “Türkmen topragy - gadymy medeniýetleriň merkezi” metbugat forumy geçiriler. Bu çäre Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaralaryň açylyşynyň çäklerinde geçiriler.

Bu çärä TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň KHBS-niň wekilleri we hyzmatdaş habar beriş serişdeleri boýunça guramalar çagyrylýar. Forum maksatnamasy, sanly metbugat, kinematografiýa we animasiýa ýaly türk medeniýetiniň meşhurlygy ugrundaky hyzmatdaşlygyň ugurlaryny öz içine alýan birnäçe tematiki sessiýalary öz içine alýar.

Wise-premýer Mährijemal Mämmedowa metbugat forumynyň taýýarlanylyşy we mazmuny barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Şeýle hem bu maslahatyň çäklerinde myhmanlar üçin taryhy ýadygärliklere, Aşgabat we Arkadag şäherlerine gezelençler guralar.

Mediýa forumyň wekilleri şol günlere meýilleşdirilýän halkara syýahatçylyk maslahatyna gatnaşarlar.