Türkmenistanyň Döwlet gullugy akademiýasynyň talyplary HHR-iň döwlet dolandyryşynda gysga möhletli okuwa gatnaşarlar

06.05.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň talyplary Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin uniwersitetinde döwlet dolandyryşy boýunça gysga möhletli okuwlara gatnaşarlar.

Seminar, Pekin uniwersitetinin bilim gaznasy tarapyndan maliyelesdirilyän (Dongfeng) taslamasynyn çäginde geçiriler. 56 ýurduň wekilleri bilen birlikde hökümet bölümlerine we hususy kärhanalara baryp görerler.

6-njy iýunda okuw gutarandan soň, gatnaşyjylara Pekin uniwersitetinden şahadatnama gowşurylar.

Bu taslama Hytaýda dolandyryşyň aýratynlyklaryny tanatmak maksady bilen 2019-njy ýylda başlandy. Taslamanyn dinleyjileri dünyänin dürli künjeklerinden gelen ya yolbasçylar, hökümet bölümlerinin, syyasy partiyalaryn, pikir merkezlerinin we akademiyanyn wekilleri.